System informacji w ochronie zdrowia (SIM)

16.12.2016

Urzędnicy policzą ciąże i martwe dzieci? Sprawdziliśmy, jakie faktycznie zmiany zaplanowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie dotyczącej ewidencji ludności. I okazało się, że – przynajmniej w obecnym kształcie tej propozycji –  fala niepokoju, która przetoczyła się przez media społecznościowe, nie ma do końca uzasadnienia w faktach. Wzbudzające największe emocje regulacje w sporej części już obowiązują. W planowanych rozwiązaniach zwraca jednak uwagę poszerzenie zakresu zbieranych informacji.

Najpierw słowo wyjaśnienia. Jeśli chodzi o „ewidencję ciąż”, funkcjonują obecnie dwa typy dokumentów: karta urodzenia (w przypadku śmierci dziecka – karta martwego urodzenia), którą wystawia szpital, oraz protokół zgłoszenia urodzenia, którą na podstawie karty urodzenia sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego przy rejestracji dziecka.

17.12.2014

Prawdopodobnie jutro Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok dotyczący zgodności ustawy o systemie informacji w ochronie

20.01.2014

Już za kilka miesięcy spseudonimizowane dane medyczne Brytyjczyków, zebrane w centralnej bazie danych, znajdą się w zasięgu firm ubezpieczeniowych i farmaceutyczny

20.11.2013

Ministerstwo Zdrowia zamierza znowelizować ustawę, na podstawie której wdrażany jest system informacji w ochronie zdrowia (SIOZ). Zgodnie z założeniami zostaną uregulowane takie zagadnienia jak: e-recepta, telemedycyna czy elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedstawiliśmy ministerstwu nasze stanowisko, w którym odnieśliśmy się m.in. do problemu niewystarczającej ochrony danych osobowych pacjentów.W 2011 roku Sejm przyjął, wzbudzającą wiele emocji, ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Fundacja Panoptykon od samego początku krytykowała przepisy, które uderzały w ochronę prywatności pacjentów. Przyjęta ustawa nie odpowiada dokładnie na pytanie, kto oraz w jakich celach będzie przetwarzał dane pacjentów. Istotnym problemem jest m.in. upoważnienie ministra zdrowia do tworzenia w drodze rozporządzenia rejestrów medycznych. Tak sformułowane przepisy nie stwarzają odpowiednich gwarancji ochrony danych pacjentów i dlatego mogą być sprzeczne z Konstytucją....

26.07.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje zgodność z konstytucją zasad tworzenia rejestów medycznych. Wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tych przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, które upoważniają ministra zdrowia do tworzenia rejestrów w drodze rozporządzenia. Wniosek RPO wpisuje się w długą dyskusję dotyczącą niedostatecznych gwarancji ochrony prywatności w nowym - obecnie wdrażanym - systemie. Na problemy z tym związane (w tym zasady tworzenia rejestrów) zwracaliśmy uwagę w kwietniu tego roku w naszym wystąpieniu do Rzecznik Praw Obywatelskich.

17.04.2013

Wielkie bazy danych, integrujące bardzo szczegółowe informacje o milionach obywateli, wywołują również wielkie problemy. Zagrożenia wynikające z gromadzenia danych uczniów i przedszkolaków oraz informacji o naszym zdrowiu dostrzegła Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Irena Lipowicz. W swoich ostatnich wystąpieniach wskazuje na problemy związane z Systemem Informacji Oświatowej oraz Systemem Informacji w Ochronie Zdrowia. Z satysfakcją przyjęliśmy zaangażowanie Rzecznik w te tematy i postanowiliśmy rozwinąć wątpliwości dotyczących obu systemów w naszych – przekazanych do Biura RPO – stanowiskach.

01.02.2013

Dane medyczne stanowią bardzo specyficzną kategorię informacji: ich ujawnienie może mieć ogromny wpływ na realizację różnych aspiracji życiowych.

19.05.2011

18 maja 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Niestety nasz apel skierowany do Prezydenta 9 maja 2011 r. nie przekonał go, że warto wcześniej skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Nie pozostaje nic, jak tylko uważnie monitorować proces wdrażania systemu i wprowadzania - często istotnych dla bezpieczeństwa przetwarzanych w systemie danych medycznych - szczegółowych rozwiązań, które nie zostały uregulowane na poziomie ustawy.

09.05.2011

9 maja 2011 r. Fundacja Panoptykon skierowała do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list z prośbą o przekazanie przyjętej przez parlament ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia do Trybunału Konstytucyjnego – w celu dokonania oceny zgodności projektu z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje stworzenie ogromnego systemu, w którym znajdą się dane pacjentów dotyczące ich stanu zdrowia, udzielonych świadczeń medycznych, czy zażywanych leków. Informacje te zaliczają się do tzw. danych wrażliwych, objętych szczególną ochroną.  Mamy poważne wątpliwości, czy przyjęta ustawa zawiera wystarczające gwarancje ochrony prywatności pacjentów – czyli każdego z nas.