dane osobowe

10.03.2011

Na początku grudnia 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie podpisania nowych umów dotyczących przekazywania danych pasażerów europejskich linii lotniczych podróżujących za ocean (Passenger Name Record – PNR). W kolejce po dostęp do nich ustawiają się już Australia i Kanada, a w perspektywie także inne kraje. Pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy nie chcą one wiedzieć o Europejczykach za dużo.

07.03.2011

Możliwość stosowania przez GIODO środków egzekucyjnych, ale brak kompetencji do nakładania kar finansowych, uprawnienie do tworzenia biur zamiejscowych, kierowania „wystąpień” do administratorów danych oraz  wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do odpowiednich organów, które będą zobowiązane się do nich ustosunkować – to najważniejsze zmiany w kompetencjach GIODO, jakie niesie ze sobą wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

07.03.2011

Projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, nad którym pracuje MSWiA narusza standardy ochrony danych osobowych. Dopuszcza dość swobodne przekazywanie zagranicznym służbom ogromnej ilości informacji o obywatelach, a jednocześnie pomija milczeniem kwestię zapewniania należytej gwarancji dla praw osób, których dane te dotyczą.

07.03.2011

4 marca 2011 r. zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pismem w sprawie przygotowanego w Ministerstwie projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ten nie zawiera naszym zdaniem wystarczających gwarancji ochrony prywatności obywateli. Został on także negatywnie zaopiniowany przez GIODO, który przedstawił konktetne sugestie zmian opracowanych przepisów (inne instytucje nie zabierały na razie głosu w tej materii, gdyż projekt nie był przedmiotem konsultacji społecznych). Chcemy sprawdzić, czy Ministerstwo planuje uwagi te uwzględnić. Szczegółowa analiza ustawy dostępna jest...

25.02.2011

24 lutego odbyły się posiedzenia sejmowych komisji, na których miały zostać przyjęte sprawozdania z prac podkomisji nad ustawami: o systemie informacji oświatowej oraz o systemie informacji w ochronie zdrowia (co zapowiadaliśmy w tekście: SIM i SIO: wielkie bazy danych na posiedzeniach sejmowych komisji). Choć jedynym merytorycznym tematem, jaki pojawił na tych posiedzeniach, był problem ochrony prywatności – odpowiednio uczniów i pacjentów – oraz zgodności z Konstytucją przewidzianych w projektach zasad przetwarzania danych osobowych, przebieg obu z nich był zgoła różny.

24.02.2011

Ministerstwo Kultury pracuje nad kompleksową nowelizacją prawa prasowego, a tymczasem w łonie Sejmu zrodził się projekt zmiany art. 13 dotyczącego m.in. zasad ujawniania wizerunku i danych osobowych osób podejrzanych, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, a także wizerunków i danych innych uczestników postępowania, chyba, że wyrażą na to zgodę. Decyzję o wystąpieniu z inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie podjęła dziś sejmowa Komisja Ustawodawcza, która powołała podkomisję odpowiedzialną za przygotowanie projektu nowelizacji.

23.02.2011

W najbliższy czwartek, 24 lutego odbędą się posiedzenia sejmowych komisji, na których mają zostać przyjęte dwa bardzo ważne projekty ustaw: o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz o systemie informacji oświatowej. Tematycznie oba te projekty są od siebie dość odległe, jednak na pewnym poziomie wiele je ze sobą łączy. Nie chodzi tylko o to, że oba trafiły do sejmu pod koniec zeszłego roku w ramach ofensywy legislacyjnej rządu Donalda Tuska, szybko przechodzą ścieżkę ustawodawczą i tego samego dnia mają zostać przyjęte przez odpowiednie komisje. Podobieństwo jest głębsze, co sugerują nam tytuły projektów: oba przewidują stworzenie bardzo dużych, scentralizowanych systemów, które umożliwią integrację i wymianę szerokiego zakresu informacji o życiu obywateli.

18.02.2011

Na wczorajszym "śniadaniu naukowym" w Akademii Leona Koźmiskiego, uczelni znanej z biznesowego zacięcia, GIODO "tłumaczył się" studiującym tam przyszłym pracodawcom, dlaczego wycofał z Senatu petycję złożoną przez swojego poprzednika o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu poszerzenie katalogu danych o pracowniku, których mogą żądać pracodawcy.

12.02.2011

Polski rząd przed kilkoma laty – oczywiście pod hasłem dbałości o bezpieczeństwo najmłodszych – postanowił rozpowszechnić w polskich szkołach monitoring. Uruchomiono specjalny program (Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach), w ramach którego w tysiącach szkolnych budynków zainstalowano po raz pierwszy kamery bądź rozbudowano istniejące już systemy monitoringu. Jednak o tym, by stworzyć jasne zasady postępowania za nagraniami i dostępu do nich już nie pomyślano. Dlatego można sądzić, że przypadek gimnazjum w Świeszynie ilustruje szerszy problem. Rodzice uczniów pewnego dnia zorientowali się, że wystarczyło wejść na stronę internetową szkoły i kliknąć na link do monitoringu, by otworzyć stronę, na której dyrektor szkoły pisze do nieokreślonego Krzyśka, w jaki sposób można podejrzeć monitoring. Opisana była tam instrukcja wejścia oraz podane hasło.

07.02.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich uzyska w końcu podstawę prawną do przetwarzania wrażliwych danych osobowych. 4 lutego 2011 r. Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który przewiduje taką zmianę (druk senacki nr 1075).

Dotychczas RPO nie mógł zgodnie z prawem przetwarzać wrażliwych danych osobowych, gdyż według ustawy o ochronie danych osobowych jest to możliwe wyłącznie wś ściśle określonych przypadkach, np. za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy przewiduje to przepis ustawy szczególnej.

Strony