GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

07.11.2011

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 24 października 2011 r. wydał orzeczenie (sygn. akt II SA/Wa 625/11) w sprawie sposobu przechowywania danych przez Policję w Krajowym Systemie Informacji Policji (KSIP). Sprawa dotyczyła kobiety, która ubiegała się o stanowisko sekretarki w administracji publicznej i spotkała się z odmową zatrudnienia z uwagi na figurowanie jej danych osobowych w policyjnej bazie danych. Przechowywanie danych skarżącej Policja rozpoczęła w 2000 roku, podczas gromadzenia materiałów w sprawie dotyczącej konfliktu rodzinnego. Mimo umorzenia postępowania w 2006 roku, dane osobowe kobiety nie zostały skasowane. Skarżąca zwróciła się do Komendanta Głównego Policji o usunięcie danych, jednak jej prośba została odrzucona.

03.11.2011

10 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do tej pory organizacja biura opierała się na statucie z 3 listopada 2006 roku, które utraciło moc 7 marca 2011 roku na podstawie zmiany ustawy o ochronie danych osobowych. W celu usprawnienia prac biura w nowym statucie umieszczono propozycje utworzenia dwóch zamiejscowych jednostek z siedzibą w Krakowie i w Gdańsku. Jest to rozwiązanie jak najbardziej pożądane, gdyż w ciągu 12 lat funkcjonowania urzędu, lista kierowanych doń skarg wzrosła dwukrotnie, a liczba wydawanych decyzji aż ośmiokrotnie!

03.09.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnalizując mu potrzebę przyjęcia kompleksowej regulacji, określającej zasady korzystania z monitoringu wizyjnego. Obecnie tylko niektóre sposoby wykorzystywania monitoringu poddane są – zresztą zazwyczaj niezbyt szczegółowej – regulacji. Natomiast cały szereg przypadków wykorzystania tego narzędzia odbywa się właściwie poza ramami prawnymi. Dotyczy to zarówno instytucji państwowych, jak i podmiotów prywatnych.

22.08.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz ma wątpliwości, czy nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej dotycząca zasad powtórnego wykorzystania w sposób należyty uwzględnia ochronę prywatności obywateli. W związku z tym zwróciła się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o informację, czy w jego ocenie przygotowywane regulacje zawierają wystarczające mechanizmy gwarancyjne oraz jakie działania należy podjąć dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

19.08.2011

Kontrola GIODO wykazała nieprawidłowości w wykorzystywaniu danych osobowych kibiców. Kluby piłkarskie powinny zbierać tylko te dane osobowe, które służą identyfikacji niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tymczasem dochodzi do wielu naruszeń.

12.08.2011

Na początku sierpnia do Sejmu trafił projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej przygotowany przez MSWIA (zob. druk sejmowy 4528). Gdy projekt był jeszcze w Ministerstwie, 4 marca 2011 r. Panoptykon skierował do MSWiA list krytycznie oceniający niektóre zaproponowane w nim rozwiązania związane z ochroną danych osobowych. Pisaliśmy wówczas, że dopuszcza on dość swobodne przekazywanie zagranicznym służbom ogromnej ilości informacji o obywatelach, a jednocześnie pomija milczeniem kwestię zapewniania należytej gwarancji dla praw osób, których dane te dotyczą. Niestety, pomimo wątpliwości, na które zwracaliśmy uwagę, projekt wpłynął do Sejmu w zasadzie w niezmienionym kształcie. O tym, jak bardzo newralgiczne jest zagadnienie przekazywania danych przez organy ścigania zagranicę mogliśmy się przekonać na przykładzie szeroko...

08.08.2011

5 sierpnia 2011 r. Senat głosował nad projektem ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 (druk senacki nr 1301). Podobnie jak podczas posiedzenia Sejmu, obrady zdominował przede wszystkim temat alkoholu na stadionach – senatorowie ostatecznie nie zgodzili się na jego sprzedaż w trakcie meczów piłki nożnej. Wątpliwości związane z nadmiernym ograniczeniem prawa do prywatności, które sygnalizował m.in. Panoptykon w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lipca 2011 r., w ogóle nie były przedmiotem senackiej debaty.

02.08.2011

2 sierpnia przesłaliśmy Ministerstwu Infrastruktury nasze uwagi w konsultacjach projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Zakres proponowanych zmian jest dość szeroki. My skupiliśmy się na tych, które dotyczą zasad wykorzystywania plików cookies, tajemnicy telekomunikacyjnej i obowiązku zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

14.07.2011

Dziś Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji sejmowej z prac nad projektem ustawy mającym zapewnić bezpieczeństwo w trakcie rozgrywek EURO 2012 (druk sejmowy 4281). Prace legislacyjne nad projektem przebiegają w prawdziwie ekspresowym tempie, mimo że proponowane zmiany są bardzo daleko idące i wymagają dużej rozwagi. Projekt budzi wiele zastrzeżeń, brakuje jednak czasu na prawdziwe merytoryczne rozpatrzenie wątpliwości.

02.06.2011

Dr Jacek B. prowadzący prywatną praktykę miał umowę z Centrum Medycznym Damiana na wykonanie określonych badań. Pacjent centrum E. K., u którego lekarz wykonał badanie, dostał po kilku latach zaproszenie na ponowne badania – ale już w innej placówce, z którą aktualnie współpracuje dr B. Okazało się, że lekarz przechowuje dane i wyniki badań pacjentów Centrum Damiana. Powołuje się na ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, która zobowiązuje do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów przez 20 lat.

Strony