GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

02.06.2011

W maju 2011 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Danuty B. (sygnatura akt: I OSK 1086/10). Sprawa zaczęła się od zawiadomienia przez skarżącą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, że podczas relacji w Radiu Gdańsk ze spotkania mieszkańców z władzami spółdzielni mieszkaniowej prezes spółdzielni publicznie wymienił jej nazwisko, poinformował o wykluczeniu z członkostwa w spółdzielni za zaległości czynszowe i o wyrokach sądowych w jej sprawie. Członek rady nadzorczej udostępnił natomiast dane Danuty B. w artykułach zamieszczonych w dwutygodniku spółdzielni.

30.05.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poiformował o nieprawidłowościach w przeprowadzanym przez GUS spisie powszechnym. Bazy danych gromadzone przez GUS nie zostały wystarczająco zabezpieczone. Kontrola wykazała, że wystarczy znać NIP czy PESEL danej osoby, żeby dostać się na jej konto i uzyskać informacje np. o miejscu zamieszkania i zameldowania, a nawet informacje o innych osobach mieszkających pod danym adresem.

Dziś na konferencji prasowej GIODO Wojciech Wiewiórowski, zastrzegł jednak, że nieprawidłowości nie były na tyle poważne, by przerwać spis.

Więcej na ten temat:

GIODO: były nieprawidłowości w spisie powszechnym

Zapis konferencji prasowej:

GIODO skontrolował zabezpieczenia danych ze spisu powszechnego

20.04.2011

Na posiedzeniu 13 i 14 kwietnia 2011 r. Senat rozpatrzył projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który 25 marca przyjął Sejm. Na 86 obecnych senatorów 55 głosowało za, 2 – przeciw i aż 29 wstrzymało się od głosu. Na etapie prac sejmowych projekt wywołał duże kontrowersje, głównie w związku z krytyką ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia podkreślało jednak, że w toku prac senackiej Komisji Zdrowia wprowadzono do projektu zmiany, które „usatysfakcjonowały” GIODO. Czy na pewno?

Jak zadziała system

18.04.2011

14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon.

08.04.2011

Czy dane przetwarzane na potrzeby narodowego spisu powszechnego są bezpieczne? Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapowiada kontrolę. Będzie ona dotyczyła tego, w jaki sposób są zabezpieczone dane gromadzone w czasie wypełniania internetowego formularza, pozyskiwane przez ankieterów i rachmistrzów oraz pobierane z rejestrów publicznych. Kontrola obejmie także problem zbierania informacji o przemieszczaniu się rachmistrzów (dzięki geolokalizacji). Jej wyniki mają być znane jeszcze w kwietniu.

06.04.2011

Senacka Komisja Zdrowia zajęła się we wtorek (5 kwietnia) ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, że ustawa wzbudza wiele wiele wątpliwości, także natury konstytucyjnej, co do tego, czy przewiduje należyte gwarancje ochrony gromadzonych w ramach systemu danych medycznych pacjentów (zob. także System informacji w ochronie zdrowia - prawdziwe wyzwanie dla prywatności pacjentów, SIM i SIO - wielkie bazy danych na posiedzeniach komisji sejmowych, Prywatność chorych).

29.03.2011

25 marca 2011 r. Sejm przyjął pakiet zdrowotny, w skład którego wchodzi także ustawa o systemie informacji medycznej. Drogę legislacyjną tego projektu, który w naszej ocenie nie zapewnia należytych standardów ochrony prywatności pacjentów, Panoptykon śledzi od kilku miesięcy (zob. System informacji w ochronie zdrowia - prawdziwe wyzwanie dla prywatności pacjentów, SIM i SIO - wielkie bazy danych na posiedzeniach komisji sejmowych, Relacja z posiedzeń komisji sejmowych: SIM przyjęty, SIO wstrzymany).

22.03.2011

21 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt. Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. Głos zabrali zarówno przedstawiciele doktryny, jak i reprezentanci przedsiębiorców, który przedstawili praktyczne spojrzenie na problematykę ochrony prywatności w stosunkach gospodarczych. 

Specyfika ochrony danych osobowych w ujęciu rynkowym wyraża się przede wszystkim w tym, że są one dziś przedmiotem obrotu gospodarczego. Bazy danych klientów mają wymierną wartość materialną, a przedsiębiorcy często zaliczają je do ważniejszych aktywów prowadzonej działalności.

07.03.2011

Możliwość stosowania przez GIODO środków egzekucyjnych, ale brak kompetencji do nakładania kar finansowych, uprawnienie do tworzenia biur zamiejscowych, kierowania „wystąpień” do administratorów danych oraz  wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do odpowiednich organów, które będą zobowiązane się do nich ustosunkować – to najważniejsze zmiany w kompetencjach GIODO, jakie niesie ze sobą wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

07.03.2011

Projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, nad którym pracuje MSWiA narusza standardy ochrony danych osobowych. Dopuszcza dość swobodne przekazywanie zagranicznym służbom ogromnej ilości informacji o obywatelach, a jednocześnie pomija milczeniem kwestię zapewniania należytej gwarancji dla praw osób, których dane te dotyczą.

Strony