Znamy kandydatów na GIODO

Artykuł

Pod koniec maja (wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa - INPRIS) wysłaliśmy do Marszałka Sejmu i klubów parlamentarnych pismo z prośbą o pilne wskazanie kandydatów na nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kadencja poprzedniego kończy się bowiem 12 lipca. Kandydaci zostali wskazani i wiemy już, że dotychczasowy GIODO – Michał Serzycki – nie będzie piastował tej funkcji przez kolejną kadencję. Prawo i Sprawiedliwość jako swojego kandydata wskazało Dariusza Góreckiego, natomiast Platforma Obywatelska – Wojciecha Wiewiórowskiego.

Wkrótce wyślemy do kandydatów ankietę z pytaniami dotyczącymi przygotowania do pełnienia funkcji GIODO. Oczywiście liczymy na ich współpracę w ramach realizowanego monitoringu, przede wszystkim: udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie i w razie potrzeby udostępnienie innych informacji oraz gotowość wzięcia udziału w zorganizowanych przez nas spotkaniach.

Podstawowe informacje o kandydatach:

Prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

Urodzony 21 stycznia 1946 r. w Poznaniu. W roku 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1974 r. zdał egzamin sędziowski, a dwa lata później radcowski. W 1979 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W 1992 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ nadała mu tytuł doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 2003 r. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 1971 r. Od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego oraz Zakładem Polskiego Prawa Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe prof. Góreckiego koncentrują się na zagadnieniach ustrojowych Drugiej Rzeczpospolitej, komparatystyce prawno-konstytucyjnej oraz współczesnym prawie konstytucyjnym. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 pozycji, z których kilkanaście pozycji ukazało się poza granicami kraju.

Dariusz Górecki był ekspertem Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Od 1994 r. łączy prace naukową z działalnością obywatelską w organach samorządu terytorialnego. Przez trzy kadencje radny Rady Miejskiej w Łodzi. Członek NSZZ „Solidarność”. W latach 2005-2007 sprawował mandat senatora RP. Był przewodniczącym Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej i członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jest odznaczony Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego (1993), Złotym Krzyżem Zasługi (1993), medalem w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2004), medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005).

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Urodzony 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy. W roku 1995 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 2000 r. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego (organizowanej przez Cambridge University), Szkoły Letniej Prawa Międzynarodowego (organizowanej przez Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński) oraz Singapore Co-operation Programme eGovernment – Journey Towards Public Sector Excellance. W latach 1996-2004 współpracował z wydawnictwami prawniczymi i był współautorem systemów informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu prawa. Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej na Uniwersytecie Gdańskim.

Główne zainteresowania dr. Wojciecha Wiewiórowskiego koncentrują się wokół zagadnień polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzania i bezpieczeństwa informacji, informatyzacji administracji publicznej, zagadnień rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych osobowych oraz podpisu elektronicznego. Jest autorem prac z tego zakresu oraz podręcznika „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i dla administracji publicznej”. Wygłosił kilkadziesiąt wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa nowych technologii i zarządzania informacją.

W 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w MSWiA, został również sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw informatyzacji i łączności. Od stycznia 2010 r. reprezentuje Polskę w Komitecie ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA). W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znajduje się również na liście mediatorów Sądu Polubownego do spraw domen internetowych.

Więcej informacji o kandydatach można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz