Zasady finansowania Fundacji Panoptykon

Kto finansuje Panoptykon?

Środki na naszą działalność pochodzą:

  • od osób prywatnych, które wspierają nas darowiznami na cele statutowe i biorą udział w akcjach crowdfundingowych;
  • z 1% podatku dochodowego od osób prywatnych;
  • od prywatnych instytucji grantodawczych;
  • z instytucji publicznych, które organizują konkursy na realizację konkretnych zadań;
  • od firm, które wspierają nas darowiznami na cele statutowe lub grantami na realizację projektów;
  • z zysków z działalności gospodarczej;
  • z odsetek i lokat bankowych.

Zgodnie ze statutem (§10) Fundacja może także uzyskiwać pieniądze ze spadków, zapisów i zbiórek publicznych.

Fundacja Panoptykon na pierwszym miejscu stawia swoją misję. Dlatego nie korzystamy ze środków finansowych, które mogłyby ograniczyć naszą niezależność w kontrolowaniu instytucji publicznych lub sektora prywatnego.

Szczegółowe informacje o tym, skąd pochodzą środki na naszą działalność, są dostępne na stronie panoptykon.org w zakładce Wspierają nas i Organizacja.

Co warto wiedzieć, jeśli chcesz zacząć wspierać Panoptykon darowiznami?

Darowizny na rzecz Panoptykonu mogą przekazywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Fundacji (43 1440 1101 0000 0000 1044 6058 PKO Bank Polski), w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”. Jeśli chce pozostawać z nami w bieżącym kontakcie – wpisz również adres e-mail.

Ponadto osoby fizyczne mogą przekazać darowiznę za pomocą karty lub w formie e-przelewu za pośrednictwem systemu płatności online Polcard. Tą drogą przyjmujemy darowizny o minimalnej wartości 5 zł i maksymalnej – 15 000 zł. W tym przypadku Panoptykon otrzymuje od 97% do 99,65% przekazanej kwoty. Resztę stanowi prowizja dla pośrednika, której wysokość jest uzależniona od formy płatności. Po stronie Fundacji Panoptykon darowizny obsługiwane są przez wewnętrzny system CiviCRM.

Komunikacja ze stroną panoptykon.org, systemem CiviCRM oraz usługą Polcardu odbywa się za pośrednictwem szyfrowanego protokołu HTTPS. Zalecamy korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek np. Firefox lub Chromium (informacje o najnowszej wersji są dostępne na stronach producentów). Do przekazania darowizny za pośrednictwem naszej strony i Polcardu nie są potrzebne ani JAVA, ani FLASH. Przy realizowaniu płatności drogą elektroniczną warto pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, np. używaniu bezpiecznych haseł czy nielogowaniu się do banku za pośrednictwem niezaufanej sieci Wi-Fi.

Regulamin darowizn

Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu darowizny, co do której będziemy mieć podejrzenie, że jest próbą wpłynięcia na naszą niezależność.

Darowizny przekazane na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoby fizyczne – do 6% dochodu, osoby prawne – do 10%). Wysokość przekazanej darowizny należy odpowiednio udokumentować: w przypadku przelewu lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy – dowodem wpłaty na rachunek Panoptykonu, a w przypadku skorzystania z pośrednictwa Polcardu – dokumentem z tego systemu wraz z potwierdzeniem otrzymania darowizny przez Fundację (aby je otrzymać, prosimy o e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org).

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

Co warto wiedzieć jeśli chcesz przekazać Fundacji Panoptykon swój 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne, które w danym roku rozliczają przychody podlegające opodatkowaniu (bez względu na wybrany sposób rozliczenia). Aby wesprzeć Panoptykon, wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz nr KRS: 0000327613.

Podatnicy i podatniczki mogą przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, niezależnie od tego, czy składają swoje zeznanie podatkowe przez Internet (korzystając z aplikacji eDeklaracje), czy też pocztą lub w okienku w urzędzie skarbowym (używając np. formularzy opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów). Alternatywą dla formularzy są – często darmowe – programy do rozliczeń (zanim skorzystasz z jednego z nich, sprawdź, czy daje on możliwość wsparcia dowolnie wybranej organizacji).

Jeśli przekazując nam 1% podatku wyrazisz zgodę na udostępnienie nam swoich danych, po kilku miesiącach urząd skarbowy prześle nam Twoje imię i nazwisko, adres (dzięki temu będziemy mogli podziękować za okazane wsparcie) oraz informację o przekazanej kwocie (w przypadku wspólnego rozliczenia się przez małżeństwo będą to dane obojga małżonków). Niezależnie od tego można też w formularzu PIT przekazać nam inne informacje, np. swój adres e-mail.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Na jakich zasadach Panoptykon przetwarza dane osób przekazujących darowizny i 1% podatku?

Dane osób, które przekazały nam darowiznę lub 1% podatku (i wyraziły zgodę na udostępnienie nam swoich danych przez urząd skarbowy) przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i naszą Polityką prywatności. W tej polityce szerzej informujemy o zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz uprawnieniach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

Na co Panoptykon wydaje pieniądze i kto o tym decyduje?

Nasze działania są oparte na pracy ludzi i wiedzy członków i członkiń zespołu oraz współpracowników i współpracowniczek Panoptykonu, dlatego większość naszego budżetu (ok. 80%) wydajemy na wynagrodzenia osób, które piszą opinie prawne, poradniki i artykuły publikowane na naszej stronie, szkolą, tworzą grafiki czy na co dzień koordynują wspólną pracę. Dbamy o minimalizowanie kosztów administracyjnych – wynoszą one ok. 10% naszego budżetu. Dalsze ok. 10% to związane z realizacją działań koszty inne niż wynagrodzenia, np. druk publikacji. Tabele z zestawieniem rocznych kosztów Fundacji publikujemy w zakładce Organizacja.

O podejmowanych działaniach i o tym, na co konkretnie wydajemy pozyskane środki, decyduje Zarząd na podstawie statutu Fundacji i długofalowej strategii wypracowanej we współpracy z zespołem i Radą.

Kto kontroluje działalność Fundacji Panoptykon?

Organem nadzorczym Fundacji Panoptykon jest jej Rada. Zgodnie ze statutem Fundacji (§ 14) do zadań Rady należy m.in. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

Zgodnie ze statutem podlegamy nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości, a jako organizacja pożytku publicznego – także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu przedstawiamy doroczne sprawozdania z działalności. Jako organizacja wpisana do rejestru przedsiębiorców składamy sprawozdania finansowe również do sądu prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto kontrolują nas inne organy państwa: urząd skarbowy (do którego składamy roczne sprawozdania finansowe), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i szereg innych instytucji.

Korzystając z grantów, dodatkowo sprawozdajemy się zgodnie z wymaganiami podmiotów, które przyznały nam środki na realizację konkretnych projektów. Instytucje te kontrolują zarówno to, czy projekt został zrealizowany zgodnie z planem, jak i to, czy przyznane środki zostały wydane zgodnie z budżetem.

Jak Panoptykon dba o przejrzystość?

Informacje o podejmowanych przez nas działaniach publikujemy na bieżąco na stronie panoptykon.org. Znajdują się na niej również zestawienia naszych przychodów i kosztów w minionych latach (w zakładce Organizacja). Informacje o wykorzystywanych przez nas środkach publicznych oraz sprawozdania roczne (finansowe i z działalności) publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o tym, że prowadzimy działania rzecznicze na poziomie instytucji europejskich, jest ujawniona w Rejestrze Przejrzystości Unii Europejskiej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na nas obowiązek publikacji informacji o osobach prawnych, które przekazały nam jednorazowo darowiznę powyżej 15 tys. zł lub w ciągu jednego roku darowizny o łącznej wartości powyżej 35 tys. zł.