ORGANIZACJA

Misja

Naszym celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym.

Naszym celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym.

Udowadniamy, że wobec zagrożeń związanych z nadzorem nie jesteśmy bezradni: nagłaśniamy nadużycia; uczymy, jak zabezpieczyć swoje dane, komputer, portfel czy telefon przed wykorzystaniem; walczymy o to, by prawo chroniło naszą wolność i prywatność. Po prostu: kontrolujemy kontrolujących. 

Fundacja

Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Była to spontaniczna odpowiedź na poczucie, że choć żyjemy społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym, brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących nas przed utratą wolności, ale nawet merytorycznej debaty publicznej na ten temat. Fundacja miała wypełnić tę lukę.

Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Była to spontaniczna odpowiedź na poczucie, że choć żyjemy społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym, brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących nas przed utratą wolności, ale nawet merytorycznej debaty publicznej na ten temat. Fundacja miała wypełnić tę lukę.

Na przestrzeni kolejnych miesięcy z ogólnej idei sprzeciwu wobec otaczającej rzeczywistości zrodziły się konkretne cele i pozytywny program działania. Nie wszystkie założenia byliśmy w stanie realizować od początku. Przez pierwsze półtora roku Fundacja działała bez funduszy, dzięki pracy „po godzinach” dwóch osób – Katarzyny Szymielewicz i Małgorzaty Szumańskiej – oraz wsparciu grupy współpracowników. Mimo tych ograniczeń uruchomiliśmy pierwsze działania monitoringowe (mediów, procesu stanowienia prawa) i edukacyjne (Seminarium Panoptykon).

Z czasem udało się pozyskać granty na realizację projektów, co pozwoliło nam rozwinąć skrzydła. Dziś Fundacja Panoptykon to zgrany zespół, sprawdzona metodologia działania i długofalowa strategia.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji
Rada Fundacji

Zarząd

Katarzyna Szymielewicz – Prezeska
Małgorzata Szumańska – Wiceprezeska
Anna Obem – Członkini Zarządu

Rada Fundacji

Piotr Drobek – Przewodniczący
Monika Bełdowska
Witold Klaus
Lidia Kołucka-Żuk
Krystian Legierski

Statut

Statut został przyjęty dnia 5 marca 2009 r. i zmieniony 6 maja 2013 r., 19 grudnia 2014 r., 15 czerwca 2016 r., 19 kwietnia 2018 r. oraz 22 maja 2023 r.

Statut został przyjęty dnia 5 marca 2009 r. i zmieniony 6 maja 2013 r., 19 grudnia 2014 r.,15 czerwca 2016 r., 19 kwietnia 2018 r. oraz 22 maja 2023 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Panoptykon, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez:
-    Piotra Drobka,
-    Krystiana Legierskiego,
-    Małgorzatę Szumańską,
-    Katarzynę Szymielewicz,
zwanych dalej Fundatorami, oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Bartłomieja Jabłońskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Świetokrzyskiej 36 lok. 12 w dniu 5 marca 2009 r. (Repertorium numer 1739/2009).

§ 2

1.    Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2.    Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 3

Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny (logo). Fundacja używa również innych oznaczeń oraz pieczęci według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.

§ 4

1.    Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2.    Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sprawiedliwości.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:
1)    działanie na rzecz ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym, w tym ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów;
2)    inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat mechanizmów i technologii umożliwiających nadzorowanie społeczeństwa oraz wykorzystywanie informacji o jednostkach;
3)    podejmowanie inicjatyw badawczych dotyczących rozwoju społeczeństwa nadzorowanego oraz analizy społecznych konsekwencji tego procesu;
4)    podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych służących zwiększeniu znajomości praw przysługujących jednostkom oraz społecznej świadomości zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa nadzorowanego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)    przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu problematyki ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym;
2)    monitorowanie prawa, zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania prawa;
3)    przygotowywanie projektów zmian w prawie i podejmowanie starań na ich rzecz wprowadzenia;
4)    świadczenie pomocy prawnej;
5)    inicjowanie postępowań i reprezentowanie jednostek przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi;
6)    wstępowanie do postępowań toczących się przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego;
7)    współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi;
8)    organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów edukacyjnych;
9)    organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjno-oświatowej, w tym skierowanych do studentów;
10)    prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych;
11)    gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących rozwoju społeczeństwa nadzorowanego;
12)    zlecanie, finansowanie i prowadzenie badań społecznych;
13)    prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej;
14)    inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej dotyczącej funkcjonowania społeczeństwa nadzorowanego;
15)    finansowanie działalności statutowej
16)    prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 7

Działalność Fundacji mieści się w zakresie następującej działalności o charakterze pożytku publicznego:
1)    nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
2)    porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
3)    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

§ 8

1.    Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2.    Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w instytucjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.    W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnia się kwotę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 10

1.    Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a)    darowizn, spadków, zapisów,
b)    dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych,
c)    zbiórek i imprez publicznych,
d)    praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji,
e)    odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f)    odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych
g)    prowadzenia działalności gospodarczej.
2.    Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

§ 10a

1.    Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą.
2.    Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących zakresach:
a)    działalność edukacyjna i szkoleniowa (kod PKD 85.5),
b)    działalność wydawnicza (kod PKD 58),
c)     działalność naukowa (kod PKD 72.2),
d)    sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 47.9).
3.    Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
4.    Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5.    Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziomie księgowym i rachunkowym.

§ 11

Majątek i dochody Fundacji nie mogą być:
1)    wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2)    przekazywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)    wykorzystywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bez-pośrednio wynika z celów Fundacji;
4)    wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 12

1.    Władzami Fundacji są:
a)    Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b)    Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2.    W Fundacji może działać Rada Programowa.

§ 13

1.    Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych środków porozumiewania się na odległość.
2.    Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.
3.    Rada i Zarząd mogą przyjąć regulaminy określające sposób ich funkcjonowania.

Rada

§ 14

1.    Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.    Do zadań Rady należy:
a)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b)    nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
c)    zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
d)    (uchylony);
e)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
f)    podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
g)    podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3.    Rada w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
a)    żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b)    dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 15

1.    Rada składa się z Fundatorów oraz z 1 do 5 innych członków. Rada nie może liczyć mniej niż 3 osoby.
2.    Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Rada posiada prawo powoływania członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, za zgodą wszystkich Fundatorów zasiadających w Radzie.
3.    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
4.    Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady, w tym kosztów podróży.
5.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady za jego zgodą do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
7.    Członkostwo w Radzie wygasa również na skutek:
a)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
b)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    śmierci.

§ 16

1.    Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.    Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3.    Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym, w formie uchwał przyjmowanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności lub przy udziale co najmniej 1/2 składu. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.    Dla rozpatrzenia spraw pilnych posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez każdego z członków Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu bądź jednego z Fundatorów. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5.    Dla skuteczności posiedzenia Rady oraz ważności jej uchwał konieczne jest powiadomienie członków Rady o jego terminie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie powinno zawierać program posiedzenia i projekty uchwał.
6.    Za zgodą wszystkich członków Rady można odstąpić od wymogów określonych w ust. 5.

Zarząd

§ 17

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:
a)    organizowanie bieżącej działalności Fundacji,
b)    uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c)    pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
d)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g)    decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach,
h)    składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją bądź likwidację Fundacji.
3.    Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 18

1.    Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
2.    Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Rada Fundacji posiada prawo powoływania członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu.
3.    Fundatorzy mogą być członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5.
4.    Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa. Prezes Zarządu ma prawo posługiwania się tytułem Dyrektora Fundacji.
5.    Członek Zarządu, który nie wypełnia swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze statutem, może być odwołany przez Radę w drodze jednomyślnej uchwały.
6.    Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:
a)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
b)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    śmierci.
7.    (uchylony).

§ 19

1.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jednak w takim przypadku za przyjęciem uchwały muszą opowiedzieć się co najmniej dwaj członkowie Zarządu.
2.    O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Rada Programowa

§ 20

1.    Zarząd może powołać w drodze uchwały Radę Programową Fundacji. Zarząd posiada prawo powoływania i odwoływania członków Rady Programowej.
2.    Członkami Rady Programowej mogą być osoby, których wiedza i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji.
3.    Rada Programowa, w przypadku jej powołania, jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Uprawnienia opiniodawczo-doradcze przysługują również każdemu członkowi Rady Programowej indywidualnie.
4.    Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Rady Programowej.

Sposób reprezentacji

§ 21

1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2.    (uchylony).
3.    Zarząd na podstawie uchwały może udzielać pełnomocnictw szczególnych do podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków. Zmiana celów działania Fundacji wymaga również zgody wszystkich Fundatorów.

§ 23

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

§ 24

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.
3.    Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut w formacie PDF

Finanse

Zestawienie przychodów i kosztów Fundacji Panoptykon

Zestawienie przychodów i kosztów Fundacji Panoptykon (w zł)

Rok 2021

PRZYCHODY
1. Darowizny od osób fizycznych 90 872,58
1.1 Darowizny na cele statutowe 81 566,78
1.2 Darowizny celowe na prowadzenie sprawy SIN vs. Facebook 9 305,80
2. Darowizny od osób prawnych: 28 109,21
2.1 Samsung Polska na realizację projektu badawczego dotyczącego wyjaśnialności algorytmów sztucznej inteligencji 25 899,21
2.2 Darowizny na cele statutowe 2 210,00
3. 1% podatku 124 904,22
4. Granty 1 272 626,68
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Foundation 375 090,00
4.2 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust na lata 2018-21 109 912,72
4.3 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 244 141,38
4.4 Dotacja na realizację projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z dotacji nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG 303 149,06
4.5 Dotacja od Network of European Foundations na realizację projektu badawczego dot. algorytmów platform internetowych 134 181,60
4.6 Dotacja od Network of European Foundations z funduszu European AI Fund 68 006,72
4.6 Dotacja od Digital Freedom Found na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 8 505,54
4.7 Dotacja od Open Society Foundations i Digital Freedom Fund na realizację projektu partnerskiego na temat śledzącej reklamy w sieci 25 941,82
4.8 Stypendium od Mozilla Foundation 12 203,38
5. Przychody z działalności gospodarczej 600
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 9,68
7. Różnice kursowe 23 158,31
8. Inne 6 737,71
RAZEM 1 547 018,39

 

KOSZTY
1. Koszty działalności statutowej 1 425 204,98
1.1. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Open Society Institute Foundation 381 325,00
1.2. Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Sigrid Rausing Trust na lata 2018-21 115 916,54
1.3 Koszty poniesione z dotacji instytucjonalnej od Sigrid Rausing Trust na lata 2021-24 191 103,98
1.4 Koszty poniesione na realizację projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z dotacji nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG 303 149,06
1.5 Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations na realizację projektu badawczego dot. algorytmów platform internetowych 134 334,00
1.6 Koszty poniesione z dotacji od Network of European Foundations z funduszu European AI Fund 68 006,72
1.7 Koszty poniesione z dotacji od Open Society Foundations i Digital Freedom Fund na realizację projektu partnerskiego na temat śledzącej reklamy w sieci 25 941,82
1.8 Koszty poniesione z dotacji od Digital Freedom Fund (DFF) na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 1 944,54
1.9 Koszty poniesione ze stypendium od Mozilla Foundation 12 203,38
1.10 Koszty poniesione z darowizny od Samsung Polska na realizację projektu badawczego dotyczącego wyjaśnialności algorytmów sztucznej inteligencji 25 899,21
1.11 Koszty poniesione ze środków własnych Fundacji (w tym darowizn od osób fizycznych i prawnych na cele statutowe) 40 476,51
1.12 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 124 904,22
1.12.1 Wynagrodzenia zespołu 93 047,60
1.12.2. Inne koszty merytoryczne 1 148,85
1.12.3 Koszty ogólne 30 707,77
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 592,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1,01
4.1 Różnice kursowe 0,00
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 1,01
RAZEM 1 425 797,99

Zasady finansowania Fundacji Panoptykon

Rok 2020

PRZYCHODY
1. Darowizny od osób fizycznych 77 918,36
2. Darowizny od osób prawnych 41 106,50
3. 1% podatku 138 178,19
4. Granty na realizację projektów 872 147,41
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Foundation 370 889,50
4.2 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust 188 800,72
4.3 Dotacja od Network of European Foundations na realizację projektu „Political Microtargeting Uncovered” 182 796,19
4.4 Dotacja od Open Society Foundations i Digital Freedom Fund na realizację projektu partnerskiego na temat śledzącej reklamy w sieci 32 836,20
4.5 Dotacja od Fundacji dla Polski (Fundusz Obywatelski im. H. Wujca) na realizację projektu „Dane wyborców w rękach poczty” 20 000,00
4.6 Dotacja od Digital Freedom Found na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 8 505,54
4.7 Stypendium od Mozilla Foundation 68 319,26
5. Przychody z działalności gospodarczej 2 100,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 510,15
7. Różnice kursowe 10 276,65
8. Inne 10 439,54
RAZEM 1 153 676,80

 

KOSZTY
1. Koszty działalności statutowej 1 104 665,85
1.1. Koszty realizacji kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Foundation, Sigrid Rausing Trust, DFF, stypendium od Mozilla Foundation, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków własnych Fundacji 718 442,43
1.2. Koszty realizacji projektu „Political Microtargeting Uncovered” ze środków Network of European Foundations 181 276,57
1.3. Koszty realizacji projektu „Dane wyborców w rękach poczty” ze środków Fundacji do Polski (Funduszu Obywatelskiego im. H. Wujca) 20 000,00
1.4. Działania edukacyjne z darowizny od Samsung Polska 150,00
1.5. Działania w zakresie animowania debaty publicznej na temat wykorzystywania AI w usługach komercyjnych i publicznych z darowizny od Samsung Polska 32 806,50
1.6. Koszty realizacji projektu „Wszystko pod kontrolą” finansowanego z grantu nr K1D/0803 programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy z Funduszy EOG 13 812,16
1.7 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 138 178,19
1.7.1 Wynagrodzenia zespołu 99 882,02
1.7.2. Inne koszty merytoryczne 2 122,40
1.7.3 Koszty ogólne (czynsz, usługi IT) 36 173,77
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 1 450,00
3.1 Wynagrodzenia zespołu 1 450,00
3.2 Inne koszty merytoryczne 0,00
3.3 Koszty ogólne 0,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 52,83
4.1 Różnice kursowe 0,00
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 52,83
RAZEM 1 106 168,68

Rok 2019

PRZYCHODY
1. Darowizny od osób fizycznych 48 859,03
2. Darowizny od osób prawnych 41 322,74
3. 1% podatku 100 922,23
4. Granty na realizację projektów 1 107 422,38
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Budapest Foundation 312 367,63
4.2 Dotacja instytucjonalna od Fundacji im. Stefana Batorego 120 650,00
4.3 Dotacja od Fundacji im. Stefana Batorego na realizację programu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe 33 413,30
4.4 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust 251 204,47
4.5 Dotacja od Open Society Foundations na realizację kampanii dotyczącej RODO 34 908,25
4.6 Dotacja od Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na realizację projektu „Nadzór w miejscu pracy” 29 862,13
4.7 Dotacja na realizację szkoleń dla dziennikarzy od Google Polska Sp. z o.o. 36 263,14
4.8 Dotacja od Goethe Institut na realizację wydarzeń edukacyjnych na temat bezpieczeństwa 7 783,91
4.9 Dotacja od Network of European Foundations na realizację projektu „Political Microtargeting Uncovered” 237 865,96
4.10 Dotacja od Digital Freedom Found na litygację strategiczną ws prywatnej cenzury (SIN vs Facebook) 20 239,58
4.11 Stypendium od Mozilla Foundation 13 500,00
4.12 Dotacje z okresów ubiegłych 9 364,01
5. Przychody z działalności gospodarczej 32 724,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 277,97
7. Inne 18 128,52
RAZEM 1 351 656,87

 

KOSZTY
1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego 1 280 610,06
1.1. Koszty realizacji kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Foundation, Sigrid Rausing Trust, Fundacji im. Stefana Batorego, Goethe Institut, Digital Freedom Found, stypendium od Mozilla Foundation, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków własnych Fundacji 806 425,95
1.2. Koszty realizacji europejskiej kampanii RODO (ze środków Open Society Foundations) 35 848,75
1.3. Koszty realizacji projektu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego) 33 413,30
1.4. Koszty realizacji projektu „Nadzór w miejscu pracy” (ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki) 29 870,73
1.5. Koszty realizacji szkoleń dla dziennikarzy (ze środków Google Polska z o.o.) 36 263,14
1.6. Koszty realizacji projektu „Political Microtargeting Uncovered” ze środków Network of European Foundations 237 865,96
1.7 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 100 922,23
1.7.1 Wynagrodzenia zespołu 78 295,00
1.7.2. Inne koszty merytoryczne (projekt i druk poradnika o RODO dla nauczycieli, projekt ulotki na temat monitoringu, prenumerata mediów elektronicznych) 2 897,23
1.7.3 Koszty ogólne (czynsz, usługi IT) 19 730,00
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 29 822,78
3.1 Wynagrodzenia zespołu 1 800,00
3.2 Inne koszty merytoryczne 25 522,78
3.3 Koszty ogólne 2 500,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1 988,73
4.1 Różnice kursowe 1 976,54
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 12,19
RAZEM 1 312 421,57

Rok 2018

PRZYCHODY
1. Darowizny od osób fizycznych 43 912,78
2. Darowizny od osób prawnych 7 733,99
3. 1% podatku 81 529,04
4. Granty na realizację projektów 830 873,83
4.1 Dotacja instytucjonalna od Open Society Institute Budapest Foundation 274 929,87
4.2 Dotacja instytucjonalna od Fundacji im. Stefana Batorego 29 350,00
4.3 Dotacja od Fundacji im. Stefana Batorego na realizację programu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe 66 586,70
4.4 Dotacja instytucjonalna od Sigrid Rausing Trust 164 768,61
4.5 Dotacja instytucjonalna od Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich 8 800,00
4.6 Dotacja instytucjonalna od Open Society Instutite 1 204,00
4.7 Dotacja od Renewable Freedom Foundation na realizację działań edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych 40,95
4.8 Dotacja od Open Society Foundations na realizację kampanii w związku z RODO 167 761,25
4.9 Dotacja instytucjonalna od Renewable Freedom Foundation 39 713,49
4.10 Dotacja od Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na realizację projektu badającego nadzór w miejscu pracy 41 700,10
4.11 Dotacja od Internet Policy Observatory (Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania) na realizację  badania mechanizmów debaty publicznej na Twitterze 20 290,00
4.12 Dotacja od Google Polska Sp. z o.o. na realizację szkoleń dla dziennikarzy 13 728,86
4.13 Dotacja od Goethe Institut na organizację Wielkiej Rozmowy o Bezpieczeństwie 2 000,00
5. Przychody z działalności gospodarczej 41 421,10
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 835,55
7. Inne 5178,24
RAZEM 1 012 484,53

 

KOSZTY
1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego 979 108,70
1.1 Koszty realizacji kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji instytucjonalnych od Open Society Institute Foundation, Sigrid Rausing Trust, Fundacji im. Stefana Batorego – wniosek nr i2018A/0224/23616, Renewable Freedom Foundation, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, Goethe Institut, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz ze środków własnych Fundacji 547 799,26
1.2 Koszty realizacji europejskiej kampanii RODO (ze środków Open Society Foundations i Renewable Freedom Foundation) 207 474,74
1.3 Koszty realizacji projektu BINGO 2, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, wniosek nr 23542) 66 586,70
1.4 Koszty badania mechanizmów debaty publicznej na Twitterze (ze środków Internet Policy Observatory, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania) 20 290,00
1.5 Koszty realizacji projektu Nadzór w miejscu pracy (ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki) 41 700,10
1.6 Koszty realizacji szkoleń dla dziennikarzy (ze środków Google Polska z o.o.) 13 728,86
1.7 Koszty działalności pokryte z 1% podatku, w tym: 81 529,04
1.7.1 Wynagrodzenia zespołu prawników 62 273,98
1.7.2 Inne koszty merytoryczne (projekt i druk poradnika o RODO dla nauczycieli, projekt ulotki na temat monitoringu, prenumerata mediów elektronicznych) 3 119,17
1.7.3 Koszty ogólne (czynsz, usługi IT) 16 135,89
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 39 516,79
3.1 Wynagrodzenia zespołu 21 909,93
3.2 Inne koszty merytoryczne 14 685,57
3.3 Koszty ogólne 2 921,29
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 277,60
4.1 Różnice kursowe 0,00
4.2 Inne (koszty operacyjne i koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu) 277,60
RAZEM 1 018 903,09

Rok 2017

Przychody
1. Darowizny od osób fizycznych 48 103,33
2. Darowizny od osób prawnych 40 326,00*
3. 1% podatku 59 477,40**
4. Granty na realizację projektów
4.1 Open Society Institute Budapest Foundation 291 200,00
4.2 Fundacja im. Stefana Batorego (dotacja instytucjonalna) 103 017,74
4.3 Fundacja im. Stefana Batorego (dotacja na realizację programu BINGO) 82 584,35
4.4 Sigrid Rausing Trust 89 231,46
4.5 Internet Policy Observatory 15 042,88
4.6 Renewable Freedom Foundation (działania edukacyjne dot. ochrony danych os.) 6 300,00
4.7 Renewable Freedom Foundation (Facebook Algorithmic Factory) 3 000,00
4.8 Renewable Freedom Foundation (kampania Why Are You Tracking Me?) 8 619,89
4.9 Google Polska (szkolenie dziennikarzy) 2 809,37
4.10 Goethe Institut (badania nad jakością debaty publicznej) 3 000,00
5. Przychody z działalności gospodarczej 8 800,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 127,55
7. Inne (zwrot kosztów sądowych, nadpłata VAT, itp.) 700,88
RAZEM 764 340,85

* W tym darowizna od ZIPSEE - Cyfrowa Polska w wys. 30 000 zł na realizację działań edukacyjnych.

** W 2017 r. Fundacja pozyskała 82 603,30 zł z odpisu podatku dochodowego za 2016 r. Zgodnie z zasadą współmierności w przychodach 2017 r. wykazano kwotę odpowiadającą kosztom, a różnica stanowi przychód przyszłego okresu.

Koszty
1. Koszty działalności statutowej
1.1 Koszty merytoryczne nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 747 937,20
1.1.1 Koszty kluczowych programowych działań Fundacji sfinansowanych z dotacji in-stytucjonalnych od Open Society Institute Budapest Foundation, Fundacji im. Stefana Batorego, Sigrid Rausing Trust, Renewable Freedom Foundation, Goethe Institut, darowizn od osób prywatnych i ze środków własnych Fundacji 588 023,20
1.1.2. Koszty realizacji szkoleń dla dziennikarzy (ze środków Google Polska) 2 809,37
1.1.3. Koszty projektu BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego) 82 584,35
1.1.4. Koszty badania mechanizmów debaty publicznej na Twitterze (ze środków Internet Policy Observatory, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania) 15 042,88
1.1.5. Koszty działalności pokryte z 1% podatku
1.1.5.1. Wynagrodzenia zespołu prawników 44 195,70
1.1.5.2. Inne koszty merytoryczne (wynagrodzenia grafików, korekta materiałów, wdrożenie mechanizmu do zbierania podpisów pod apelami, prenumerata mediów elektronicznych) 5 464,71
1.1.5.3. Koszty ogólne (czynsz, wynagrodzenie administratora IT) 9 816,99
2. Koszty ogólnego zarządu 0,00
3. Koszty realizacji działalności gospodarczej 8 246,52
3.1. Wynagrodzenia zespołu (trenerzy realizujący zlecenia, obsługa działalności) 2 850,00
3.2. Inne koszty merytoryczne (wynagrodzenia trenerów, grafików, konsultacja prawna, zwrot kosztów podróży, druk ulotek itp.) 5 256,52
3.3. Koszty ogólne (opłata za ogłoszenie sprawozdania w MSiG) 140,00
4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 1 416,11
4.1. Różnice kursowe 1 415,15
4.2. Inne koszty 0,96
RAZEM 757 599,83

Rok 2016

Przychody
1. Darowizny od osób fizycznych 34 368,95
2. Darowizny od osób prawnych (Licencja LEX) 9 767,64
3. 1% podatku 58 741,89
4. Granty na realizację projektów
Open Society Institute Budapest Foundation 281 190,00
Fundusze EOG (wniosek nr E2/2070) 72 344,95
Fundusze EOG (wniosek nr U/0019) 53 964,00
Fundacja im. Stefana Batorego (wniosek 23217) 16 752,54
Fundacja im. Stefana Batorego (wniosek 23175) 46 982,26
Fundacja im. Stefana Batorego (zwrot kosztów) 6 200,00
GISWatch 3 825,20
Bits Of Freedom 3 966,75
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 4 550,18
Google Polska 57 190,63
5. Przychody z działalności gospodarczej 4 200,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 340,03
7. Inne (zwrot kosztów sądowych itp.) 510,81
RAZEM 655 895,83
Koszty
1. Koszty merytoryczne nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 540 312,89
2. Koszty administracyjne nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 95 981,33
a. koszty ogólne 78 553,76
b. koszty fundraisingu 17 427,57
3. Koszty merytoryczne działalności gospodarczej 850,00
4. Koszty administracyjne działalności gospodarczej 240,00
RAZEM 637 384,22
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2016-17
Open Society Institute Budapest Foundation 260 744,06
Fundacja im. Stefana Batorego 53 182,26
1% 53 257,38
Darowizny od osób fizycznych 22 533,61
Darowizny od osób prawnych (LEX) 9 232,00
Środki własne Fundacji (w tym m.in. odsetki bankowe, Bits Of Freedom, GISWatch ) 6 517,67
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych
Fundusze EOG 72 344,95
Nadchodzą! Jak ich przywitamy?
Fundusze EOG 53 964,00
Open Society Institute Budapest Foundation 7 590,94
Środki własne Fundacji 2 200,00
Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece
Samsung Electronics Polska 20 000,00
Zarządzanie informacją w pracy dziennikarskiej
Google Polska 57 190,63
BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe
Fundacja im. Stefana Batorego 16 752,54
Projekt dotyczący angażowania zwolenników
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, zgodnie z umową z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 4 550,18

Rok 2015

Przychody
1. Darowizny od osób fizycznych 19 472,14
2. Darowizny od osób prawnych 33 329,00
3. Granty na realizację projektów
Open Society Institute Budapest Foundation 261 926,00
Fundusze EOG (wniosek nr E1/2145) 117 774,39
Fundusze EOG (wniosek nr E2/2070) 125 242,62
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 000,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (NInA) 30 000,00
The New Venture Fund 76 228,25
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 25 416,89
4. Pozostałe przychody z rozliczonych dotacji 1 224,73
5. Przychody z działalności gospodarczej 1 200,00
6. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 309,14
7. Inne (zwrot kosztów sądowych) 410,00
RAZEM 753 533,16
Koszty
statutowe 649 091,62
administracyjne 79 251,03
różnice kursowe 3 270,94
pozostałe 121,97
koszty działalności gospodarczej 350,00
RAZEM 732 085,56
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2
Open Society Institute Budapest Foundation 238 877,88
Fundusze EOG 117 774,39
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 20 468,50
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych
Fundusze EOG 125 242,62
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 26 796,14
Cyfrowa Wyprawka w pokoju nauczycielskim i bibliotece
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation) 10 282,30
Akademia Praw Cyfrowych. Rozwój zasobów i kształcenie kadr
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation) 22 695,85
Profiling the Unemployed in Poland
The New Venture Fund 75 865,86
Projekt dotyczący angażowania zwolenników
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, zgodnie z umową z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 25 416,89

Rok 2014

Przychody
1. Darowizny 8 041,00
2. Granty na realizację projektów
Fundacja im. S. Batorego 25 761,40
Open Society Institute Budapest Foundation 211 001,27
Open Society Foundations 6 632,64
Foundation Open Society Institute 64 224,00
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 145 671,36
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 2 341,78
Fundusze EOG (wniosek nr E1/2145) 132 141,61
Fundusze EOG (wniosek nr E2/2070) 45 496,43
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 85 970,00
Fundacja Dzieci Niczyje /The Velux Foundation 12 072,03
Google 15 029,78
Centrum Nauki Kopernik 18 000,00
3. Zbiórki publiczne 1 873,00
4. Korekta roku 2013 27 777,85
5. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 678,55
6. Inne 948,80
RAZEM 844 661,50
Koszty
statutowe 767 329,75
administracyjne 55 037,81
różnice kursowe 1 202,22
pozostałe 11 933,61
RAZEM 835 503,39
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa
Fundacja im. S. Batorego 25 761,40
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2
Open Society Institute Budapest Foundation 21 815,49
Fundusze EOG 132 141,61
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 189 185,78
Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych
Fundusze EOG 45 496,43
Wkład własny (Open Society Institute Budapest Foundation) 654,71
Polski raport przejrzystości
Google 14 220,20
Knowledge Sharing Capacity Building & Collaboration
Foundation Open Society Institute 64 224,00
Building capacity and sustainability for digital rights advocacy in Poland – part 2
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe 143 327,08
Akademia Praw Cyfrowych. Rozwój zasobów i kształcenie kadr
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation, Fundacja Dzieci Niczyje/The Velux Foundations) 13 896,29
Cyfrowa Wyprawka
Fundacja Dzieci Niczyje/The Velux Foundations 12 072,03
Wkład własny (środki własne Fundacji, Open Society Institute Budapest Foundation) 505,94
Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych 2
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 85 848,90
Wkład własny (środki własne Fundacji) 9 809,03
Cykl wydarzeń w ramach Festiwalu Przemiany
Centrum Nauki Kopernik 17 443,70
Działania dot. angażowania zwolenników
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe na podstawie umowy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska 2 341,78
Uczestnictwo w IViR Summer Course on Privacy Law and Policy
Open Society Foundations 5 942,23

Raport z akcji crowdfundingowej przeprowadzonej w 2014 r.

Kwota zebrana w ramach akcji crowdfundingowej 11 329,00
Prowizja dla portalu wspieram.to 1 246,19
Kwota zebrana pomniejszona o prowizję 10 082,81
Koszt druku 3 tys. egz. gry „Trzęsienie danych” 16 555,80
Druk gry sfinansowano:
1. Ze środków zebranych w ramach crowdfundingu 10 082,81
2. Z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji 4 000,00
3. Z darowizn od indywidualnych darczyńców 2 472,99
RAZEM 16 555,80

Rok 2013

Przychody
1. Darowizny od osób fizycznych 6 881,53
2. Granty na realizację projektów
Fundacja im. S. Batorego 89 999,72
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 151 281,97
Open Society Foundations 228 652,68
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Fundacja im. H. Boella 40 441,47
Google 32 100,18
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 41 428,00
Fundacja Dzieci Niczyje / The Velux Foundations 11 768,16
3. Zbiórka publiczna 460,00
4. Sprzedaż wyposażenia 200,00
5. Odsetki z rachunków bankowych i lokat 13 784,01
RAZEM 656 997,72
Koszty
statutowe 566 511,14
administracyjne 59 853,68
finansowe 1 431,15
pozostałe 1 423,90
RAZEM 629 219,87
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa
Fundacja im. S. Batorego 89 999,72
Open Society Foundations 228 652,68
Fundacja im. H. Boella 40 441,47
Building capacity and sustainability for digital rights advocacy in Poland – part 2
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 151 281,97
Świadomie i bezpiecznie w świecie mediów i informacji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00
Wkład własny (środki własne Fundacji, Fundacja Dzieci Niczyje/The Velux Foundations, CEE Trust) 15 640,00
Cyfrowa wyprawka
Fundacja Dzieci Niczyje / The Velux Foundations 11 768,16
Wkład własny (środki własne Fundacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 9 325,00
Cyfrowa wyprawka dla dorosłych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 41 428,00
Wkład własny (CEE Trust) 4 750,00
Polski raport przejrzystości
Google 32 100,18

Rok 2012

Przychody
1. Darowizny od osób fizycznych 7 472,61
2. Granty na realizację projektów
Fundacja im. S. Batorego 62 840,20
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 153 160,45
Open Society Foundations 250 862,83
3. Odsetki z rachunków bankowych i lokat 7 435,01
RAZEM 481 771,10
Koszty
statutowe 411 485,51
administracyjne 64 665,42
finansowe 6 957,68
pozostałe 1,00
RAZEM 483 109,61
Koszty realizacji projektów
Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa
Fundacja im. S. Batorego 62 840,20
Open Society Foundations 250 862,83
Building capacity and sustainability for digital rights advocacy in Poland – part 2
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 153 160,45

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy na bip.panoptykon.org.

Sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy na bip.panoptykon.org. Nasze sprawozdania znajdziecie też w bazie sprawozdań OPP.