Regulamin list mailingowych

Obowiązujący od 17 lipca 2023 r.

 1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Fundacji Panoptykon, obejmujących listy: newsletter PanOptyka, Ochotnicy i Ochotniczki, Cyfrowa Wyprawka oraz list tematycznych (dalej: Usługi).
 2. Usługi świadczone są przez Fundację Panoptykon (dalej: Fundacja) z siedzibą przy ul. Orzechowskiej 4/4, 02-068 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000327613, NIP: 525-24-61-157.
 3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług: dostęp do Internetu oraz posiadanie adresu e-mail.
 5. W celu świadczenia Usług Fundacja pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy i Użytkowniczki) adresy e-mail.
 6. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika lub Użytkowniczkę adres e-mail, wysyłane są następujące informacje:
  1. w przypadku newslettera PanOptyka – informacje o działaniach podejmowanych przez Fundację w danym miesiącu,
  2. w przypadku listy Ochotnicy i Ochotniczki Panoptykonu – informacje o możliwości włączenia się w działania Fundacji,
  3. w przypadku listy Cyfrowa Wyprawka – informacje o działaniach edukacyjnych Fundacji,
  4. w przypadku list tematycznych – informacje związane z danym tematem.
 7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wysyłane są:
  1. w przypadku Newslettera PanOptyka – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  2. w przypadku listy Ochotnicy i Ochotniczki, Cyfrowa Wyprawka i list tematycznych – okazjonalnie, maksymalnie 5 razy w miesiącu.
 8. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika lub Użytkowniczkę  następujących czynności rejestracyjnych:
  1. podanie adresu e-mail w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej panoptykon.org (listy newsletter PanOptyka, Ochotnicy i Ochotniczki i listy tematyczne), cyfrowa-wyprawka.org (lista Cyfrowa Wyprawka) lub stronach kampanii (listy tematyczne),
  2. wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
  3. kliknięcie na przycisk „Wyślij”.
 9. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie wskazanego adresu e-mail do subskrybentów i subskrybentek danej listy.
 10. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: fundacja@panoptykon.org.
 11. Zgłaszanie uwag dotyczących poprawności działania Usługi jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: fundacja@panoptykon.org.
 12. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce prywatności Fundacji Panoptykon.