Regulamin przedświątecznego quizu Panoptykonu

  1. Organizatorem quizu jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4 (dalej: Organizator).
  2. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu.
  3. Pierwsze 7 osób, które do 20 grudnia 2016 r. do godziny 12 udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania, otrzyma książkę Davida Graebera pt. Utopia regulaminów, wydaną przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  4. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu do 21 grudnia 2016 r.
  5. Koszty wysyłki upominków pokrywa Organizator. Upominki zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
  6. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, w celu przesłania upominków.
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: fundacja@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon”).
  8. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków, nie później jednak niż 28 lutego 2017 r.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.