Regulamin szkolenia dla dziennikarzy nt. bezpiecznego zarządzania informacją w sieci

 1. Organizatorem szkolenia dla dziennikarzy nt. bezpiecznego zarządzania informacją w sieci („szkolenia”) jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4 („Organizator”).
 2. Do rekrutacji zapraszamy osoby, które zawodowo zajmują się dziennikarstwem („Kandydaci”).
 3. Żeby wziąć udział w rekrutacji do szkolenia, Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy Zgłoszenia można przesyłać do 11 września 2016 r.
 4. Na podstawie informacji przekazanych przez Kandydatów w formularzu zgłoszeniowym, Organizator wybierze grupę osób, które zaprosi na szkolenie („Uczestnicy”). W zależności od liczby zgłoszeń, organizator zastrzega możliwość wyboru Uczestników ze względu na podobny poziom kompetencji lub inne łączące ich cechy (np. tematykę, którą zajmują się w pracy dziennikarskiej). 
 5. O wynikach rekrutacji Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną do 15 września.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez żadnych konsekwencji, jeśli poinformuje o tym Organizatora do 21 września 2016 r. W miejsce osób, które zrezygnowały z udziału, Organizator zaprosi Kandydatów z listy rezerwowej.
 7. W celu doprecyzowania oczekiwań i wstępnego zbadania poziomu kompetencji Uczestników Organizator poprosi Uczestników o wypełnienie dodatkowej ankiety najpóźniej do 22 września.
 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji i organizacji szkolenia Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Kandydatów i Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, redakcja).
 9. Kandydatom i Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: fundacja@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon”). Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 10. Dane Kandydatów i Uczestników zostaną usunięte po zakończeniu projektu 31 stycznia 2016 r., z wyjątkiem danych tych Kandydatów i Uczestników, którzy wyrażą zgodę na ich dalsze przetwarzanie w celach związanych z realizacją działań edukacyjnych Organizatora. Organizator zastrzega możliwość dalszego przetwarzania danych Uczestników, którzy nie pojawią się na szkoleniu, a nie przesłali informacji o rezygnacji.
 11. Organizator pokrywa koszty organizacji szkolenia, materiałów i wyżywienia podczas szkolenia. Uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu na szkolenie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie panoptykon.org.
 13. Szkolenie jest elementem projektu „Protection of personal and sensitive information digital selfdefense for journalists and legal professionals”, realizowanego ze środków Google Polska. Partner nie wpływa na treści przekazywane podczas szkolenia ani w materiałach edukacyjnych powstałych w ramach projektu.

Formularz zgłoszeniowy