Regulamin uczestnictwa w programie „BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe”

 1. Organizatorem programu „BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe” („Program”) jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4 we współpracy z Stowarzyszeniem Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66A/2 („Organizatorzy”).
 2. Program przeznaczony jest dla osób, które zarządzają organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka lub pełnią w nich taką funkcję, która pozwoli im przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę działania, a których celem jest  poprawa bezpieczeństwa organizacji.
 3. Program obejmuje cykl szkoleń składających się z trzech 2-dniowych zjazdów (piątek-sobota). Opis programu cyklu szkoleń znajduje się w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Szkolenia odbywać będą się w Warszawie lub okolicach Warszawy. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 r. Kolejne na przełomie stycznia i lutego oraz marca i kwietnia 2017 r. O miejscu odbywania szkoleń i dokładnych terminach kolejnych zjazdów Organizatorzy poinformują przed pierwszym zjazdem. Przed zjazdami Uczestnicy zobowiązani będą do wypełniania ankiet dotyczących poziomu wiedzy i umiejętności oraz stanu organizacji, a po nich realizacji prac domowych służących praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z ekspertami.
 4. Żeby wziąć udział w rekrutacji do programu, Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2016 r. Zgłoszenie dotyczy udziału w całym cyklu szkoleniowym, zgodnie z opisem w ust. 3 powyżej.
 5. Na podstawie informacji przekazanych przez Kandydatów w formularzu zgłoszeniowym, Organizatorzy wybiorą 18 uczestników i uczestniczek, których zaproszą na cykl szkoleń („Uczestnicy”). W zależności od liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru Uczestników ze względu na rodzaj działalności organizacji i charakter zagrożeń bezpieczeństwa dla organizacji. Priorytetowo traktowane będą organizacje, które w przeszłości były obiektami ataków. O wynikach rekrutacji Organizatorzy poinformują Kandydatów drogą elektroniczną do 14 października 2016 r.
 6. W celu doprecyzowania oczekiwań, zbadania wstępnego poziomu kompetencji Uczestników oraz opracowania szczegółowych scenariuszy poszczególnych zjazdów, które będą odpowiadać na sytuację organizacji, Organizatorzy będą przesyłać Uczestnikom ankiety i przeprowadzać wywiady dotyczące wybranych zagadnień. Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania przesłanych ankiet i gotowości udziału w wywiadzie. Wywiady przeprowadzone zostaną przez zewnętrznego ewaluatora. Pierwsze ankiety uczestnicy otrzymają w październiku 2016 r. Następne przed kolejnymi zjazdami. Organizatorzy zapewniają poufność przekazanych w ankietach i wywiadach informacji.
 7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez żadnych konsekwencji, jeśli poinformuje o tym Organizatorów do 20 października 2016 r. W miejsce osób, które zrezygnowały z udziału, Organizatorzy zaproszą Kandydatów z listy rezerwowej.
 8. Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowego i uzyskania certyfikatu jest udział w przynajmniej 2 zjazdach, wypełnianie ankiet i udział w wywiadach, wykonywanie prac domowych oraz aktywna praca podczas zjazdów.
 9. W celu przeprowadzenia rekrutacji i organizacji szkolenia Organizatorzy będą przetwarzać dane osobowe Kandydatów i Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, organizacja, rola w organizacji) oraz odpowiedzi na pytania z ankiet i wywiadów. Dane Uczestników zostaną w niezbędnym zakresie udostępnione (na podstawie stosownej umowy) zewnętrznemu ewaluatorowi. Dostęp do danych może uzyskać również Fundacja im. Stefana Batorego w zakresie przewidzianym umową o przyznanie dotacji.
 10. Kandydatom i Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizatorzy nie udostępniają danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: fundacja@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Panoptykon”). Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w cyklu szkoleniowym.
 11. Dane Kandydatów zostaną usunięte do 31 grudnia 2016 r., natomiast dane Uczestników zostaną usunięte po zakończeniu projektu, nie później niż 31 lipca 2017 r. Wyjątek stanowić będą dane  tych Kandydatów i Uczestników, którzy wyrażą zgodę na ich dalsze przetwarzanie w celach związanych z realizacją działań edukacyjnych Organizatorów (w tym organizacji podobnego cyklu szkoleniowego w przyszłości). Organizatorzy zastrzegają możliwość dalszego przetwarzania danych Uczestników, którzy nie pojawią się na szkoleniu, a nie przesłali informacji o rezygnacji do 20 października 2016 r., lub nie ukończą cyklu szkoleniowego.
 12. Organizatorzy pokrywają koszty organizacji szkolenia, materiałów, noclegu i wyżywienia podczas szkolenia. Możliwe będzie wystąpienie o zwrot kosztów podróży dla osób spoza Warszawy (do 200 zł kosztów podróży/zjazd). Ewentualny zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie przedstawionych biletów komunikacji zbiorowej lub ewidencji przebiegu pojazdu zgodnie z Zasadami rozliczania kosztów podróży uczestników i uczestniczek projektu „BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe”. Dokument ten zostanie udostępniony Uczestnikom przed pierwszym zjazdem.
 13. Organizatorzy zapewnią opiekę nad dziećmi dla Uczestników, którzy przed szkoleniem wyrażą taką potrzebę. Organizatorzy gwarantują, że miejsce odbywania szkoleń będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 14. W celu dokumentacji cyklu szkoleniowego Organizatorzy będą fotografować lub nagrywać fragmenty zjazdów. Uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażanie zgody na przetwarzanie i publikację ich wizerunków.
 15. W przypadku niemożności wzięcia udziału w zjeździe Uczestnik zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Organizatorów. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą wyrazić zgodę na udział w wybranym dniu szkoleniowym innego przedstawiciela danej organizacji.
 16. Organizatorzy zachowują prawa autorskie do efektów wspólnej pracy w trakcie zjazdów.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania cyklu szkoleniowego lub zmiany terminu zjazdów. Informacje na ten temat zostaną przekazane Uczestnikom drogą mailową.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów (panoptykon.org oraz amnesty.org.pl) i przesłane Uczestnikom drogą mailową.
 19. Program realizowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Formularz zgłoszeniowy

Zmiana regulaminu: 4 października 2016 r. - przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń i ogłoszenia wyników