Rząd przyjął projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Artykuł

12 października 2010 r. Rząd przyjął przedłożony przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt przewiduje stworzenie systemu umożliwiającego przetwarzane danych „niezbędnych do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia” (art. 1).

W skład systemu informacji wchodzić będzie szereg powiązanych ze sobą baz danych (tzw. rejestrów i ewidencji medycznych). Przykładowo, dane gromadzone dotychczas na użytek konkretnej jednostki ochrony zdrowia, zostaną zintegrowane i udostępnione w ramach projektowanego systemu. W centralnej bazie znajdą się dane pacjentów, np. informacje o stopniu niepełnosprawności, „przyczyny udzielonych świadczeń opieki medycznej”, czy przyczyna zgonu. Z drugiej strony system obejmie przetwarzanie danych dotyczących „usługodawców”, tj. poszczególnych przychodni czy szpitali (np. dane o pracownikach medycznych, ceny świadczeń etc.).

W praktyce system zakłada prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i automatyczny dostęp jednostek świadczących usługi medyczne do tych dokumentów, jeśli będzie to związane z kontynuacją leczenia. Oznacza to, że przychodnia, do której pacjent trafi po raz pierwszy, będzie mogła zapoznać się z jego historią choroby i dotychczasowymi metodami leczenia (na podstawie dostępnych w bazie e-recept i e-skierowań). Z drugiej strony, system ma wesprzeć pacjentów, umożliwiając umawianie się na wizyty on-line, monitorowanie sytuacji na liście osób oczekujących na określony zabieg, czy elektroniczne przypominanie o terminie wizyty.

Proponowany projekt informatyzacji sektora ochrony zdrowia w założeniu ma na celu zwiększyć efektywność świadczonych usług medycznych w Polsce. Nie wolno jednak zapominać, że funkcjonowanie centralnych baz medycznych jest nierozerwalnie związane z problematyką ochrony danych osobowych – które w tym przypadku należą do grupy danych szczególnie chronionych – i może być potencjalnym źródłem wielu poważnych problemów związanych przede wszystkim z ochroną prywatności pacjentów.

W toku prowadzonych konsultacji społecznych nad projektem, poważne zastrzeżenia w stosunku do omawianego systemu zgłosił GIODO, wskazując, że proponowana ustawa „budzi poważny niepokój”. Podważył on m.in. konieczność gromadzenia tak szerokiego zakresu danych w systemie, wbrew zasadzie adekwatności. Ponadto, skrytykował projekt, wskazując, że przewiduje włączenie do superbazy także tych rejestrów danych, funkcjonujących bez podstawy prawnej, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów. GIODO zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa związane z bezprawnym ujawnieniem danych zebranych w ramach omawianego systemu oraz pokusą wykorzystania ich dla innych celów, chociażby ze względu na znaczną wartość rynkową.

Wobec szeregu pojawiających się wątpliwości i zastrzeżeń pod adresem powstającego systemu informacji w ochronie zdrowia, będziemy uważnie śledzić trwające prace legislacyjne nad zgłoszonym projektem. Przyjęty przez Rząd projekt ustawy wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz