Parlament Europejski o projekcie INDECT i prawach podstawowych

Artykuł

We wtorek, 7 czerwca w Parlamencie Europejskim głosowano nad sprawozdaniem w sprawie przeglądu śródokresowego 7. programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Jednym z omawianych projektów był INDECT, czyli „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”.

Głównym celem projektu nie jest ściganie popełnionych przestępstw, ale zapobieganie im. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod informatycznych, INDECT ma służyć wykrywaniu zagrożeń i walce z przestępczością. Projekt opierać się ma na automatycznym rozpoznawaniu nietypowych zachowań lub przemocy. Poprzez system obserwacji ma on w sposób ciągły monitorować strony internetowe. INDECT ma wykorzystywać kamery monitoringu oraz systemy obejmujące komputery indywidualne.

Projekt ruszył 1 stycznia 2009 r., a zakończy się 31 grudnia 2013 r. Jego szacowany koszt to 14,89 mln euro, z czego 10,91 mln pochodzi ze środków unijnych.

Punkt 27. sprawozdania PE stanowi, że wszystkie badania w ramach 7PR muszą być prowadzone zgodnie z prawami podstawowymi zapisanymi w europejskiej karcie. Dlatego Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii bezzwłocznie powinna udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące projektu badawczego INDECT oraz określić cel badawczy, zastosowanie i użytkowników końcowych tego systemu „Zanim nie zostanie przeprowadzone dogłębne dochodzenie w sprawie ewentualnego wpływu na prawa podstawowe, nie należy przekazywać na INDECT funduszy z 7PR”.

Dodatkowe uwagi w formie poprawki ustnej chciał wnieść poseł Paweł Kowal (ECR). Stwierdził, że punkt 27. zawiera niezgodne z prawdą informacje dotyczące Projektu INDECT i zaproponował wykreślenie go: „Audyt etyczny dotyczący działania tego projektu wypadł pozytywnie i to jest potwierdzone. Nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z etycznymi aspektami tego projektu. Etyczne aspekty sprawozdania są ciągle monitorowane przez Komisję Europejską od samego początku. Chcę to podkreślić i poprosić Wysoką Izbę o rozwagę, by nie znalazły się w naszym sprawozdaniu informacje, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jest to bardzo ważny naukowy, badawczy projekt prowadzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i szereg europejskich instytucji badawczych i uczelni”.

Poprawka nie została jednak przyjęta. Ponad 40 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu.

Dodaj komentarz