EDRi o projekcie dyrektywy dotyczącej zwalczania terroryzmu

W skrócie
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

W grudniu 2015 r., krótko po zamachach w Paryżu, Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy o zwalczaniu terroryzmu. Nowe prawo miałoby zastąpić obowiązującą obecnie decyzję ramową z 2002 r. i wprowadzić w życie zalecenia z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2178 przewidując karanie za udział w szkoleniach terrorystycznych, podróżowanie za granicę w celach terrorystycznych oraz organizowanie i finansowanie takich podróży. Projekt KE objął także wprowadzenie odpowiedzialności karnej za inne aktywności związane z działalnością organizacji terrorystycznych. Komisja zdecydowała się również zrezygnować z przeprowadzenia oceny skutków wprowadzenia nowej regulacji, podkreślając potrzebę wzmocnienia środków na rzecz bezpieczeństwa w UE.

Część zaproponowanych przez Komisję rozwiązań, jak również zgłoszonych na etapie prac parlamentarnych propozycji poprawek, budzi wątpliwości co do ich zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi praw człowieka. Z tego powodu koalicja organizacji pozarządowych European Digital Rights (EDRi), której członkiem jest Panoptykon, wystosowała stanowisko, w którym wskazuje, jakie zmiany należy wprowadzić w dokumencie, by zagwarantować ochronę praw cyfrowych przy zwalczaniu terroryzmu. Zwraca uwagę m.in. na nieskuteczność blokowania treści w Internecie oraz konieczność jasnego definiowania wykorzystywanych w dokumencie pojęć. Podkreśla również kluczowe znaczenie skutecznych mechanizmów kontrolni nad wykorzystywaniem nadzwyczajnych środków zwalczania terroryzmu oraz okresowej weryfikacji ich przydatności i wpływu na prawa człowieka.

Dodaj komentarz