bazy danych

06.05.2014

Prezydencka Rada Doradców ds. Nauki i Prywatności (President’s Council of Advisors on Science and Technology) na prośbę Baracka Obamy przygotowała raport na temat Big Data i prywatności.

18.04.2014

Młoda  kobieta trzyma tablet, na którym widnieje napis „Pomagamy pom@gać” – to materiał promujący projekt Empatia. Kobietą na zdjęciu jest aktorka Katarzyna Maciąg, zgodnie z informacjami prasowymi „ambasadorka” projektu. Empatia ma na celu informatyzację pomocy społecznej. W ostatnich tygodniach było o niej głośno za sprawą opozycji, która zarzucała rządowi ogromne wydatki – rzędu 50 mln złotych – na uruchomienie „portalu dla bezdomnych”.

Empatia to skomplikowany projekt, którego głównym celem ma być usprawnienie, poprzez nowe technologie, działania pomocy społecznej. Podstawowym produktem projektu jest Centralny System Informacji Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS). Dzięki systemowi urzędy publiczne mogą wymieniać się informacjami o osobach pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

10.04.2014

Jak co roku rodzice dzieci przechodzą przez gehennę związaną z rekrutacją do przedszkoli. Jednak miejsc w placówkach jest za mało. W tym roku samorządy zamierzają więc szczegółowo sprawdzać, czy rodziny wnioskując o miejsce w przedszkolu dla swoich pociech, składają prawdziwe oświadczenia. Szczególnie dotyczy to sytuacji samotnych matek. Burmistrzowe warszawskich dzielnic zapowiadają liczne kontrole w tej sprawie. Czy jednak nadzór to dobre rozwiązania na problem braku miejsc w przedszkolach?

22.03.2014
element dekoracyjny

W 2009 roku Bruksela przyjęła tzw. program sztokholmski. To wieloletnia strategia wskazująca konkretne działania na rzecz wolności obywatelskich, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Celem dokumentu było określenie europejskich ram współpracy policyjnej i prawnej oraz polityki azylowej i migracyjnej. Teraz Komisja Europejska rozpoczyna prace nad kolejną, 5-letnią strategią, która ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku.

Program sztokholmski był szeroko krytykowany przez środowiska walczące o prawa i wolności obywatelskie. Wśród pojawiających się zarzutów znalazły się oskarżenia o zwiększenie kompetencji służb i policji przy jednoczesnym ograniczeniu praw podstawowych. Prezydencja szwedzka, która była odpowiedzialna za przygotowanie programu, proponowała m.in. tworzenie kolejnych europejskich baz danych i ich integrację. Europosłowie, aprobując takie podejście, stwierdzili wówczas, że: „Wymiana danych w celu zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu stała się konieczna wraz z rosnącą mobilnością sprawców i pełnym otwarciem unijnych granic”.

24.01.2014

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej centralne gromadzenie danych o wszystkich uczniach i nauczycielach jest niezbędne do sprawnego zarządzania oświatą, zwłaszcza – dzielenia pieniędzy. Dlatego w kwietniu 2011 r. uchwalono ustawę tworzącą nowy system informacji oświatowej (SIO). Jednak 1 stycznia 2014 r. z inicjatywy MEN zaczęła obowiązywać nowelizacja, która odkłada wejście w życie nowego SIO. Okazało się, że projektowany system jest wadliwy i konieczne jest wydłużenie funkcjonowania starego, który… ma być teraz wzorcem do weryfikacji prawidłowości danych zawartych w nowym SIO.

20.01.2014

Już za kilka miesięcy spseudonimizowane dane medyczne Brytyjczyków, zebrane w centralnej bazie danych, znajdą się w zasięgu firm ubezpieczeniowych i farmaceutycznych.

20.11.2013

Ministerstwo Zdrowia zamierza znowelizować ustawę, na podstawie której wdrażany jest system informacji w ochronie zdrowia (SIOZ). Zgodnie z założeniami zostaną uregulowane takie zagadnienia jak: e-recepta, telemedycyna czy elektroniczna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przedstawiliśmy ministerstwu nasze stanowisko, w którym odnieśliśmy się m.in. do problemu niewystarczającej ochrony danych osobowych pacjentów.W 2011 roku Sejm przyjął, wzbudzającą wiele emocji, ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Fundacja Panoptykon od samego początku krytykowała przepisy, które uderzały w ochronę prywatności pacjentów. Przyjęta ustawa nie odpowiada dokładnie na pytanie, kto oraz w jakich celach będzie przetwarzał dane pacjentów. Istotnym problemem jest m.in. upoważnienie ministra zdrowia do tworzenia w drodze rozporządzenia rejestrów medycznych. Tak sformułowane przepisy nie stwarzają odpowiednich gwarancji ochrony danych pacjentów i dlatego mogą być sprzeczne z Konstytucją....

08.11.2013

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o systemie informacji oświatowej (tzw. SIO).

Strony