Diagnoza problemu i postulaty organizacji pozarządowych - dyskusja z rządem na temat przyszłości społeczeństwa informacyjnego

Artykuł

Krótkie podsumowanie diagnozy problemu oraz postulatów Fundacji Panoptykon i kilku innych organizacji społecznych, dyskutowanych na spotkaniu z Premierem.

Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych stwarza nowe szanse i możliwości. Zdajemy sobie sprawę z istniejących zagrożeń, jednak nie zgadzamy się na podejmowanie działań sprzecznych z podstawowymi zasadami demokratycznego państwa, których koszty społeczne i ekonomiczne zdecydowanie przewyższają możliwe do osiągnięcia korzyści.

Sygnalizowany tu problem wykracza poza kontrowersje, jakie wzbudziła propozycja wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się wiele propozycji zmian legislacyjnych, które budzą wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw podstawowych.

Z niepokojem obserwujemy również, jak istotne zmiany prawa, dotykające kwestii fundamentalnych dla funkcjonowania demokracji, są wprowadzanie w sposób wyrywkowy i niedostatecznie przejrzysty dla obywateli, przy okazji innych nowelizacji, bez odpowiednich analiz i konsultacji społecznych.

Zdajemy sobie sprawę z trudności oraz rozmiaru wyzwań, z jakimi w tym obszarze musi się mierzyć rząd. Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz eksperci z różnych dziedzin, deklarujemy gotowość do podjęcia dialogu i współpracy w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Dlatego wzywamy Rząd RP do:

1. Rezygnacji z projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie, w jakim wprowadza ona instytucję Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych w obecnym kształcie;

2. Stworzenia dobrze funkcjonującego mechanizmu konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji;

3. Rozpoczęcia poważnej debaty na temat realizacji podstawowych praw i wolności w dobie społeczeństwa informacyjnego.

Do kwestii, które w tym kontekście zasługują na szczególną uwagę, należą:

- zapewnienie ochrony prawa do prywatności; 

- gwarancje wolności słowa w Internecie;

- edukacja medialna;

- kontrola państwa nad infrastrukturą informatyczną;

- otwarte udostępnianie danych publicznych;

- ochrona domeny publicznej;

- dostępność mediów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych.

Pełna treść dokumentu jest dostępna tutaj

Dodaj komentarz