Rekomendacje Rady Europy dotyczące profilowania

Artykuł

23 listopada 2010 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął nową rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych, określającą pewne - uzgodnione na forum międzynarodowym - minimalne standardy ochrony prywatności.

„Profilowanie” można określić jako technikę automatycznego przetwarzanie danych, polegającą na przypisywaniu danej osobie pewnego zestawu cech charakteryzujących pewną kategorię osób. Powstałe w ten sposób profile służą analizie i przewidywaniu preferencji, zachowań i postaw danej osoby oraz stanowią podstawę do podejmowania wobec niej określonych decyzji.

Co ważne, profilowanie umożliwia tworzenie nowych danych osobowych, innych niż te, które sama osoba podała lub których znajomości przez administratora może się spodziewać. Przypisanie danej osobie profilu może prowadzić do nieusprawiedliwionego pozbawienia jej dostępu do pewnych dóbr i usług i do naruszenia zasady niedyskryminacji.

Jak podkreślają autorzy rekomendacji, ochrona praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, wymaga istnienia różnych i niezależnych sfer życia, w których każda osoba może kontrolować sposób, w jaki korzysta ze swej tożsamości, a brak przejrzystości, czy wręcz „niewidzialność” tworzenia profili oraz brak dokładności - wynikające z automatycznego zastosowania przyjętych z góry reguł wnioskowania - może powodować poważne zagrożenia dla praw i wolności obywateli.

Rekomendacja skierowana do 47 państw członkowskich Rady Europy ma na celu:

  • zapewnienie spójnych ram regulacyjnych, zapewniających właściwą równowagę między różnymi, nieraz sprzecznymi interesami (np. interesem banku w zakresie oceny zagrożeń kredytowych oraz interesem klienta w zakresie bycia poinformowanym o mającym miejsce tworzeniu profili, o jego celu i kryjącą się za nim logiką);
  • zapewnienie skutecznej ochrony praw osób oraz rzetelnych procedur w sytuacjach, gdy przetwarzane są duże ilości danych (np. w przypadku wyszukiwań internetowych, wykorzystywania telefonów komórkowych czy też zapisywania zwyczajów konsumenta);
  • unikanie podejmowania decyzji, dyskryminacji czy też napiętnowania w sposób zautomatyzowany, na podstawie profili - co do zasady, osoby fizyczne powinny mieć możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec każdej decyzji podjętej jedynie na podstawie tworzenia profili.

Więcej na ten temat:

Rada Europy przyjmuje rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych - Oświadczenie prasowe – 892(2010)

 

Dodaj komentarz