Senat przyjął projekt ustawy o bezpieczeństwie na Euro

Artykuł

5 sierpnia 2011 r. Senat głosował nad projektem ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 (druk senacki nr 1301). Podobnie jak podczas posiedzenia Sejmu, obrady zdominował przede wszystkim temat alkoholu na stadionach – senatorowie ostatecznie nie zgodzili się na jego sprzedaż w trakcie meczów piłki nożnej. Wątpliwości związane z nadmiernym ograniczeniem prawa do prywatności, które sygnalizował m.in. Panoptykon w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lipca 2011 r., w ogóle nie były przedmiotem senackiej debaty.

W naszym piśmie wskazywaliśmy m.in. na zastrzeżenia dotyczące przewidzianej w projekcie instytucji tzw. police screening, która zakłada przekazywanie przez policję na prośbę UEFA opinii na temat osób ubiegających się o akredytację na Euro 2012. Opinia będzie wydawana według niesprecyzowanych kryteriów, bez uzasadnienia, bez powiadamiania osoby, której ma dotyczyć, bez możliwości jej zakwestionowania czy odwołania się od niej, co rodzi wysokie ryzyko arbitralności działań policji. Zwracaliśmy ponadto uwagę na wprowadzenie monitoringu wizyjnego m.in. w izbie zatrzymań i innych pomieszczeniach, a także na rozszerzenie kompetencji policji w zakresie dostępu i przetwarzania większej ilości danych osobowych niż dotychczas, na okres trwania turnieju finałowego oraz na kilka miesięcy po jego zakończeniu.

Na poprzedzającym obrady plenarne Senatu, posiedzeniu komisji senackiej kolejne stanowisko do projektu ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 przedstawił także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DOLiS – 033-83/11). GIODO podnosił w nim kwestię przepisów umożliwiających utworzenie Centralnego Systemu Identyfikacji (czyli ogólnopolską bazę danych kibiców, zob. art. 13 projektu ustawy). GIODO podkreślał, że przepisy dotyczące CSI, gromadzącego dane osobowe kibiców, są bardzo nieprecyzyjne: m.in. nie określają administratora systemu, zasad przetwarzania w nim danych, czy okresu ich przechowywania. W przedstawionym stanowisku GIODO stwierdza jednocześnie, że we współpracy z MSWiA udało się wypracować propozycje rozwiązań prawnych dotyczących centralnej bazy danych kibiców zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, które jednak z niewiadomych przyczyn, nie zostały przedstawione przez Ministerstwo pod rozwagę posłom podczas posiedzeń komisji sejmowej zajmującej się projektem. Ostatecznie jednak, podczas piątkowego posiedzenia Senatu, senatorowie przyjęli poprawkę do art. 13 projektu ustawy, która – jak się wydaje – satysfakcjonuje Generalnego Inspektora (zob. więcej na ten temat).

O innych wątpliwościach dotyczących projektu ustawy, których nie udało się rozstrzygnąć, GIODO mówił podczas plenarnego posiedzenia Senatu 4 sierpnia 2011 r. (zob. stenogram z jego wypowiedzi, str. 4-5).

Podsumowując, poza poprawką dotyczą bazy danych kibiców, jedyna merytoryczna poprawka Senatu do projektu ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 dotyczyła całkowitego zakazu sprzedaży, posiadania i picia alkoholu na stadionach. Komisja senacka zajmująca się projektem zgłosiła także poprawkę w postaci wykreślenia krytykowanych przez wiele instytucji i autorytetów prawniczych przepisów dotyczących prowadzenia tzw. rozprawy odmiejscowionej. Ostatecznie jednak poprawka ta nie została przegłosowana na posiedzeniu plenarnym.

Projekt trafi teraz do Sejmu, który zajmie się poprawkami Senatu.

Dodaj komentarz