INFORMACJE

19.11.2010

Przy realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wykorzystano dane z administracji publicznej, samospis intwrnetowy, wywiad telefoniczny oraz realizowany na miejscu przez rachmistrza. Ostatecznie zebrano dane dotyczące ponad 1,7 mln gospodarstw rolnych. Pełne wyniki spisu mają być gotowe w pierwszej połowie lutego 2011 roku.

Więcej na ten temat:
Rolnicy w internecie się nie spisali
GUS: Powszechny Spis Rolny

19.11.2010

18 listopada prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany nie mają fundamentalnego charakteru. Najważniejsze dotyczą rozszerzenia uprawnień GIODO i wzmocnienia możliwości egzekwowania wydawanych decyzji administracyjnych.

Więcej na temat nowelizacji w naszym tekście:
Co się zmieni w ustawie o ochronie danych osobowych

19.11.2010

15 listopada 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne dotyczące przepisów ustawy o ABW oraz AW regulujących stosowanie kontroli operacyjnej. Trybunał stwierdził uchybienia w przepisach ustawy i zwrócił Sejmowi uwagę na potrzebę podjęcia prac zmierzających do usunięcia tych uchybień i doprecyzowania brzmienia ustawy.

18.11.2010

Wojciech Wiewiórowski o swoich uprawnieniach wobec służb specjalnych: "GIODO z mocy prawa pozbawiony jest dostępu do informacji niejawnych gromadzonych przez służby specjalne. Mamy w tym względzie jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie. W innych krajach też są pewne wyłączenia, ale nie ma tak, żeby wyłączono spod kontroli organów ochrony danych osobowych wszystkie dane, które są zbierane przez służby (...) generalnie kwestia kontroli GIODO nad danymi gromadzonymi przez służby jest do dyskusji. Zaczniemy przegląd wszystkich przepisów dotyczących ochrony prywatności i dyskusję nad dużą nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych".

Więcej na ten temat:

Wszystko widać

17.11.2010

System informatyczny wdrażany od początku czerwca w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym nie zapewnia ochrony wrażliwywch danych leczonych tam pacjentów. Dostęp do ich historii chorób oraz wyników badań diagnostycznych ma na co dzień prawie dwa tysiące osób personelu. Sprawa wypłynęła w połowie sierpnia, gdy do UCK trafił chory na białaczkę Adam Darski, lider zespołu Behemot, a tabloidy zaczęły na bieżąco informować o jego stanie zdrowia.

Więcej na ten temat:

Dane tysięcy pacjentów nie są objęte tajemnicą lekarską

17.11.2010

16 listopada 2010 r. w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyła się debata z kandydatami na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Sędziów.

Z ramienia Panoptykonu w spotkaniu wzięły udział Katarzyna Szymielewicz i Dorota Głowacka. Zapytałyśmy kandydatów o ich stanowisko w sprawie obowiązku retencji danych telekomunikacyjnych oraz możliwości swobodnego sięgania np. po bilingi przez rozmaite służby.

15.11.2010

Realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych oznacza z jednej strony zapewnienie uczestnikom obrotu gospodarczego jak największej dostępności, z drugiej jednak nie powinna być przyczynkiem do szerokiego otwierania drzwi do różnego rodzaju nadużyć. Ograniczaniu anonimowości podczas przeglądania ksiąg wieczystych w sieci mógłby posłużyć wymóg zalogowania się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – pisze sędzia Sądu Rejonowego, przewodniczący VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu.

Więcej na ten temat:

Jawność ksiąg wieczystych tak, ale...

14.11.2010

Na konferencji prasowej 13 listopada Peter Hustinx, Europejski Inspektor Ochrony Danych, i Giovanni Buttarelli, jego zastępca, poparli inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie zmiany ram prawnych ochrony danych osobowych. Hustinx wezwał Komisję do dobrego wykorzystania tej okazji na sformułowanie ambitnego projektu zmian prawnych. Hustinx podkreślał konieczność głębokiej reformy w celu stworzenia w UE silnego i skutecznego systemu ochrony danych osobowych, dostosowanego do wyzwań obecnego i przyszłego społeczeństwa informacyjnego.

W szczególności Hustinx podkreślił potrzebę:

10.11.2010

Nowe dowody osobiste, których wydawanie rozpocznie się 1 lipca 2011 r. może narazić posiadaczy na zagrożenia w sferze prywatności i ochrony danych osobowych.

Technologie szyfrowania danych wykorzystane w ich konstrukcji nie zapewniają ich całkowitego bezpieczeństwa. Nowy dowód osobisty ma zawierać podpis elektroniczny jego posiadacza, umożliwiać dostęp do rejestrów publicznych, a w przyszłości być może zastępować prawo jazdy poprzez możliwość umieszczenia na nim informacji o uprawnieniach do kierowania pojazdami. Rozważana była także możliwość umieszczenia w nim informacji o chorobach czy grupie krwi. Jak się okazuje zastosowana technologia RFID (z ang. Radio Frequency Identification) umożliwiająca identyfikację z użyciem fal radiowych Stawarza dużo ryzyko wykradzenia danych przez podmioty nieuprawnione przy użyciu niezbyt skomplikowanych urządzeń.

10.11.2010

Ponieważ ABW jest organem publicznym, dane o liczbie stosowanych przez nią podsłuchów są informacją publiczną. Dlatego jeśli ABW odmawia udzielenia tej informacji, powinna to zrobić w formie decyzji administracyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd nie rozstrzygał, czy informacje o liczbie stosowanych podsłuchów mają charakter niejawny, wskazał natomiast, że odmowa w formie decyzji administracyjnej otwiera podmiotowi, który wystąpił o informację, możliwość odwołania na drodze sądowej.

WSA ponownie rozpatrywał skargę Helsińskiej Fundacji Praw człowieka na bezczynność szefa ABW. Poprzedni wyrok w tej sprawie uchylił w lipcu Naczelny Sąd Administracyjny.

Więcej na ten temat:

WSA o podawaniu danych o podsłuchach: To jest informacja publiczna

Strony