retencja danych

20.06.2014

Kolejne dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena prezentują coraz głębszą, tajną, międzynarodową współpracę amerykańskiego NSA (National Security Agency) z rządami innych krajów w prowadzeniu wspólnej inwigilacji. Serwis The Intercept opisuje szczegółowo program RAMPART-A, którego celem jest dostarczenie rządom krajów spoza „sojuszu pięciorga oczu”, w tym prawie całej Unii Europejskiej, narzędzi do prowadzenia inwigilacji własnych obywateli w zamian za dostarczanie NSA zdobytych w ten sposób danych. Program obejmował nie tylko wykorzystywanie amerykańskiego sprzętu, ale również umożliwianie przez kraje partnerskie dostępu NSA do ich infrastruktury telekomunikacyjnej. W 2013 roku co najmniej 9 z z 13 opisywanych w ujawnionych dokumentach stacji masowo podsłuchujących było aktywnych. Największe z nich potrafią obserwować ruch nawet z 70 sieci i dostawców usług internetowych i telekomunikacyjnych równocześnie.

18.06.2014

Urzędy otwarte na obywateli i ich pytania, traktujące ich jak partnerów, a nie petentów, to nie PR-owy zabieg, a realizacja zasady, zgodnie z którą Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Otwartość, budującą zaufanie do władzy, realizuje się również przez udostępnianie obywatelom informacji publicznej. Dotyczy to każdej instytucji publicznej: ministerstwa, samorządu, a nawet Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Niestety SKW trzeba do tego przekonywać w sądzie.

15.06.2014

Służba Kontrwywiadu Wojskowego konsekwentnie odmawia odpowiedzi na pytanie o to, jak często sięga po dane użytkowników usług telekomunikacyjnych i internetowych. To jedyna z zapytanych przez Fundację Panoptykon służb, która nie chce podać informacji statystycznych w tym zakresie. Już we wtorek, 17 czerwca 2014 r. o 10.40, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecyduje, czy jednak będzie musiała odpowiedzieć na wniosek Fundacji. To drugi proces sądowy w sprawie nieudzielenia przez SKW odpowiedzi na nasze pytania.

19.05.2014

Z iloma osobami rozmawialiście przez ostatnie 12 miesięcy, ile SMS-ów wymieniliście, gdzie wówczas byliście – takie informacje (zwane metadanymi) dzień po dniu są zapisywane i przechowywane w bazach danych operatorów telekomunikacyjnych. Dla naszego bezpieczeństwa. Jeśli dołożymy do tego dane, które pozostawiamy w Internecie – korzystając z serwisów społecznościowych i innych usług komunikacyjnych – uświadomimy sobie, jak bardzo przejrzyste jest nasze życie. Bazując na tego typu informacjach, organizacja OpenDataCity opracowała interaktywną mapę aktywności szwajcarskiego polityka Balthasara Glättliego. Konfrontacja z historią życia Balthasara na przestrzeni 6 miesięcy uświadamia, jak wiele można się o nas dowiedzieć dzięki niewinnie brzmiącym „metadanym telekomunikacyjnym”.

07.05.2014

Minął miesiąc od odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia w sprawie uprawnień służb specjalnych, m.in. sięgania po dane telekomunikacyjne (billingi i inne).

24.04.2014

Słowacki sąd konstytucyjny zawiesił wczoraj ustawę, która implementowała unijną dyrektywę o retencji danych.

22.04.2014

„Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest jak trzeźwiący prysznic.

08.04.2014

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dzisiaj, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych telekomunikacyjnych jest nieważna. Przepisy, które zobowiązały Państwa członkowskie do nałożenia na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku przechowywania danych telekomunikacyjnych, np. billingów, na „wszelki wypadek”, w nieproporcjonalny sposób ingerują w prywatność Europejczyków. Tym samym Trybunał potwierdził zastrzeżenia, jakie zgłaszamy od lat: prewencyjne gromadzenie danych o wszystkich połączeniach telekomunikacyjnych i ich udostępnianie organom ścigania bez kontroli sądu stanowi nieproporcjonalne naruszenie praw i wolności obywatelskich. To rozstrzygnięcie ma fundamentalne znaczenie dla toczącej się właśnie w Polsce debaty na temat dostępu do billingów i danych lokalizacyjnych.

07.04.2014

Komitet Praw Człowieka ONZ w raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka w USA wyjątkowo krytycznie odniósł się do stosowania przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego programów masowej inwigilacji. Zdaniem członków Komitetu USA powinny w jednakowym stopniu szanować prywatność obywateli swoich i innych państw.

01.04.2014

Już od 2009 roku alarmujemy, że obecne przepisy dotyczące udostępniania danych telekomunikacyjnych, w połączeniu z brakiem kontroli nad działalnością służb, nie gwarantują poszanowania praw i wolności obywatelskich. Dziś Trybunał Konstytucyjny rozpoczął trzydniowe posiedzenie, podczas którego przyjrzy się przepisom regulującym uprawnienia służb specjalnych i przesądzi, czy wymagają reformy. Na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał przesądzi też, czy służby mogą wykorzystywać wszelkie metody zbierania informacji o obywatelach. Problem nieprecyzyjnie uregulowanych uprawnień służb – w tym możliwości korzystania z najnowszych technologii – stał się palący po tym, jak Edward Snowden ujawnił skalę elektronicznej inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie i europejskie agencje wywiadowcze.

Strony