retencja danych

07.04.2014

Komitet Praw Człowieka ONZ w raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka w USA wyjątkowo krytycznie odniósł się do stosowania przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego programów masowej inwigilacji. Zdaniem członków Komitetu USA powinny w jednakowym stopniu szanować prywatność obywateli swoich i innych państw.

01.04.2014

Już od 2009 roku alarmujemy, że obecne przepisy dotyczące udostępniania danych telekomunikacyjnych, w połączeniu z brakiem kontroli nad działalnością służb, nie gwarantują poszanowania praw i wolności obywatelskich. Dziś Trybunał Konstytucyjny rozpoczął trzydniowe posiedzenie, podczas którego przyjrzy się przepisom regulującym uprawnienia służb specjalnych i przesądzi, czy wymagają reformy. Na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał przesądzi też, czy służby mogą wykorzystywać wszelkie metody zbierania informacji o obywatelach. Problem nieprecyzyjnie uregulowanych uprawnień służb – w tym możliwości korzystania z najnowszych technologii – stał się palący po tym, jak Edward Snowden ujawnił skalę elektronicznej inwigilacji prowadzonej przez amerykańskie i europejskie agencje wywiadowcze.

22.03.2014
element dekoracyjny

W 2009 roku Bruksela przyjęła tzw. program sztokholmski. To wieloletnia strategia wskazująca konkretne działania na rzecz wolności obywatelskich, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Celem dokumentu było określenie europejskich ram współpracy policyjnej i prawnej oraz polityki azylowej i migracyjnej. Teraz Komisja Europejska rozpoczyna prace nad kolejną, 5-letnią strategią, która ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku.

Program sztokholmski był szeroko krytykowany przez środowiska walczące o prawa i wolności obywatelskie. Wśród pojawiających się zarzutów znalazły się oskarżenia o zwiększenie kompetencji służb i policji przy jednoczesnym ograniczeniu praw podstawowych. Prezydencja szwedzka, która była odpowiedzialna za przygotowanie programu, proponowała m.in. tworzenie kolejnych europejskich baz danych i ich integrację. Europosłowie, aprobując takie podejście, stwierdzili wówczas, że: „Wymiana danych w celu zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu stała się konieczna wraz z rosnącą mobilnością sprawców i pełnym otwarciem unijnych granic”.

17.03.2014

Jak podał dziś Urząd Komunikacji Elektronicznej, w 2013 r. operatorzy otrzymali 1,75 mln zapytań o dane telekomunikacyjne – m.in. billingi i lokalizację – od wszystkich uprawnionych do tego organów  (włączając sądy i prokuratorów). Policja i służby twierdzą tymczasem, że tylko one skierowały do operatorów telekomunikacyjnych ponad 2 mln zapytań. Jedyny wniosek: nadal nie wiemy, jak często są pobierane dane, które generują nasze telefony i komputery. Wiemy natomiast, że te dane wystarczą, by dowiedzieć się bardzo dużo o każdym z nas.

03.03.2014

Nasz przewodnik o retencji danych telekomunikacyjnych „Telefoniczna kopalnia informacji” czeka na Was w wybranych warszawskich lokalach: państwomiasto (ul. Andersa 29), Filtry Cafe (ul. Niemcewicza 3) oraz w Prasowym (ul. Marszałkowska 10/16). Osoby mieszkające poza Warszawą mogą zamówić przewodnik drogą elektroniczną (fundacja@panoptykon.org) lub skorzystać z jego internetowej wersji.

26.02.2014

Senacka Komisja Praw Człowieka rozpoczęła wczoraj prace nad projektem ustawy zmieniającej zasady dostępu policji i innych służb do danych telekomunikacyjnych. Projekt ma wdrożyć rekomendacje pokontrolne NIK. Mimo że zasady sięgania po billingi od dawna wymagają zmian, rząd nie kwapi się do ich przeprowadzenia. Natomiast dla Senatu jest to nowy problem, który – jak wiemy po kilku latach zajmowania się tematem – nie będzie łatwy do rozwiązania. Dlatego wystąpiliśmy do marszałka Borusewicza z propozycjami konkretnych rozwiązań wzmacniających ochronę prywatności użytkowników Internetu i telefonów.

25.02.2014

Jak architekturę sieci telekomunikacyjnej wykorzystują organy ścigania? Jak wygląda praktyka sięgania po dane telekomunikacyjne w różnych krajach Unii Europejskiej? Co ma polska obecność w Afganistanie do retencji danych telekomunikacyjnych? Jaka służba najczęściej sięga po dane? Na te i wiele innych pytań dotyczących „jednego z najbardziej ingerujących w prywatność prawa kiedykolwiek przyjętego w Unii Europejskiej” odpowiadamy w naszym przewodniku „Telefoniczna kopalnia informacji”.

21.01.2014

W grudniu 2013 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Pedro Cruz Villalón wydał opinię prawną, w której stwierdził, że tzw. dyrektywa retencyjna jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej, ponieważ w nieuzasadniony sposób ingeruje w prywatność Europejczyków. Trybunał – na wniosek sądów austriackiego i irlandzkiego – bada zgodność dyrektywy retencyjnej z traktatami regulującymi funkcjonowanie Unii, w tym z Kartą praw podstawowych UE. To na podstawie dyrektywy Polska zmuszona była umożliwić policji i innym służbom dostęp do danych telekomunikacyjnych, w tym billingów. Jeśli Trybunał podzieli opinię swojego wysokiego urzędnika, oznaczać to będzie koniec przepisów nazwanych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „najbardziej ingerującym w prywatność prawem kiedykolwiek przyjętym w Unii Europejskiej”.

12.12.2013

Ważne informacje docierają do nas z Luksemburga. Zgodnie z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dyrektywa retencyjna jest w całości niezgodna z wymogami, jakie dla ograniczeń praw człowieka stawia Karta Praw Podstawowych! Rzecznik generalny argumentuje, że przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych poważnie naruszają prawo do prywatności i są sprzeczne z zasadą proporcjonalności. W szczególności twierdzi, że dyrektywa powinna określać minimalne gwarancje ograniczające dostęp do danych telekomunikacyjnych (w tym dostęp do billingów, o którym tak dużo dyskutujemy w Polsce).

29.11.2013

Zamiast tworzenia pozorów nadzoru, potrzebna jest prawdziwa kontrola nad uchybieniami służb – twierdzi ekspert. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przygotowując projekt ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych, poruszyło bardzo ważny dla praw obywatelskich problem nadzoru nad funkcjonowaniem służb. Jak ogromne możliwości służbom daje nowa technologia, pokazują informacje ujawniane przez Edwarda Snowdena. I choć nic nie wiadomo o działaniach inwigilacyjnych prowadzonych przez polskie służby na masową skalę, to dobry moment, by na nowo przemyśleć kontrolę nad ich funkcjonowaniem. Obecna sytuacja wymaga bowiem zmiany.

Strony