Nasze stanowisko w konsultacjach wniosku o re-use

Artykuł

MSWiA konsultuje projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Rzecz dotyczy głośnej i wielokrotnie przez nas komentowanej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Największym osiągnięciem tej nowelizacji było wprowadzenie zasady bezwarunkowości wykorzystywania informacji. Wnioskujący o udostępnienie informacji do ponownego wykorzystania nie musi się więc tłumaczyć z celów swojego przedsięwzięcia ani spełniać dodatkowych warunków, poza ściśle określonymi w ustawie. Wzór wniosku powinien być dopasowany do tego stanu prawnego i zasadniczo przyjazny użytkownikowi. Dlatego przesłaliśmy krytyczne uwagi do zaproponowanego wzoru.

MSWiA zaproponowało wzór wniosku, w którym konieczne będzie podanie dość szczegółowych danych. Wnioskodawca będzie musiał się zidentyfikować, określić nie tylko zakres żądanych informacji, a także cel ich wykorzystania (z podaniem towarów i usług, w których informacja będzie wykorzystywana). W dalszej części wniosek pozwala wnioskodawcy wskazać formę, format, nośnik oraz sposób doręczenia informacji. Naszym zdaniem taka konstrukcja wniosku nie przystaje do zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

W naszych uwagach zwracamy uwagę, że ustawa wprowadza generalny zakaz nakładania warunków ograniczających ponowne wykorzystanie informacji, a dopuszczone w drodze wyjątku warunki nie zależą od celu ponownego wykorzystania. Informacja o celu jest zatem zbędna, a tym samym jej podawanie niepotrzebnie obciąża wnioskującego. Niestety, dopiero co znowelizowane przepisy ustawy nie są do końca spójne – zawarta w nich delegacja do wydania konsultowanego rozporządzenia wymaga zawarcia informacji o celu we wniosku.

Pełne rozwiązanie problemu wymaga wobec tego nowelizacji ustawy. Ale mimo wszystko rozporządzenie nie powinno niepotrzebnie komplikować ponownego wykorzystania informacji publicznej. Postulujemy zatem zmianę projektu rozporządzenia przez potraktowanie informacji o celu jako opcjonalnej, względnie zrezygnowanie z wymagania podawania tak szczegółowych informacji o celu (w tym określania towarów i usług, w których informacja będzie wykorzystywana). Jeszcze inną możliwością jest umożliwienie wnioskodawcy określenia celu jako np. „dowolny”.

Pełna treść naszego stanowiska

Dodaj komentarz