banki i finanse

22.09.2016
Obrazek

Ministerstwo Rozwoju szykuje rewolucję w działaniu kas fiskalnych. W 2017 r. do lamusa mają przejść papierowe paragony. Resort w tej sprawie opublikował niedawno projekt rozporządzenia. Analizując ten projekt, zauważyliśmy, że pominięto w nim problem ochrony prywatności. To groźne przeoczenie (lub celowe działanie), które może być kosztowne dla wolności obywatelskich każdego z nas. Nasze zastrzeżenia przedstawiliśmy w opinii sformułowanej na potrzeby konsultacji społecznych.

02.07.2015
element dekoracyjny

Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace nad zmianami w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ten ważny akt prawny reguluje m.in. zasady przetwarzania danych o niespłaconych długach oraz funkcjonowanie tzw. biur informacji gospodarczej. BIG-i są firmami, które zarabiają na pośredniczeniu w wymianie informacji o niespłaconych zobowiązaniach i prowadzą tzw. czarne listy dłużników. Fundacja Panoptykon już dwukrotnie krytycznie odnosiła się do kolejnych wersji projektu założeń. Obecna propozycja resortu gospodarki – mimo że niepozbawiona wad – zmierza jednak w lepszym kierunku. 

06.05.2015

Fundacja Panoptykon wzięła udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję konsumenta i ograniczyć tzw. misseling, czyli sprzedaż produktów niedopasowanych do konsumentów. Zakazane ma być sprzedawanie usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów, ustalonym z uwzględnieniem takich cech jak wiek, stan zdrowia, wiedza i doświadczenie w obszarze usług finansowych.

04.11.2014

Rząd nie ustaje w wysiłkach stworzenia kompleksowego systemu przetwarzania informacji o osobach zadłużonych. Resorty finansów i gospodarki opublikowały niedawno nowe wersje projektów założeń dwóch ustaw regulujących kwestie dotyczące zbierania i udostępniania danych dłużników. Fundacja Panoptykon po raz kolejny apeluje, by ministerstwa nie forsowały rozwiązań, które mogą w drastyczny sposób ograniczyć prawo do prywatności obywateli.

15.10.2014

Płatności kartą i komórką w coraz większym stopniu wypierają gotówkę. Liderem obrotu bezgotówkowego jest Szwecja, gdzie już 80% transakcji w sklepach odbywa się w formie elektronicznej. Zwolennicy tej formy płatności podkreślają zalety: Szwecja oszczędza na kosztach przechowywania i przewożenia gotówki, spadła też liczba napadów na banki.

13.10.2014

Resort pracy zamierza stworzyć nowy system kontroli osób ubiegających się zasiłki. Zgodnie z propozycją, pracownicy socjalni będą mogli żądać informacji od banków, szkół czy przychodni lekarskich. Dodatkowo, ma zostać uruchomiony centralny rejestr osób pobierających zasiłki. Wszystko to – przynajmniej na papierze – dla przyspieszenia działań administracji i skuteczniejszego wykrywania nadużyć. Niestety, po drodze ministerstwo zapomniało o ochronie praw obywatelskich – tym razem osób ubogich i wykluczonych.

16.09.2014

Banki wiedzą o nas dużo – znają naszą sytuację finansową i przyzwyczajenia konsumenckie, wiedzą gdzie byliśmy, dla kogo i za ile pracujemy. Są więc – obok ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych czy instytucji służby zdrowia – najlepszą kopalnią wiedzy o każdym z nas. Postanowiliśmy sprawdzić, jak często i na jakich zasadach do tej kopalni zaglądają policja i inne służby. Nie ulega wątpliwości, że wiedza banków jest lepiej chroniona przed ich ingerencją, niż np. dane telekomunikacyjne (np. billingi).

25.08.2014

Ministerstwo Finansów zamierza utworzyć rejestr dłużników, w którym znajdą się informacje o osobach i firmach zalegających ze spłatą minimum 500 złotych z tytułu podatków, ceł lub innych publicznych należności. Zdaniem Fundacji Panoptykon pomysł ministerstwa zbyt głęboko ingeruje w prawo obywateli do prywatności.

Strony