INFORMACJE

26.01.2011

25 stycznia 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała pismo, w którym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jest uprawniona do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w tym systemu nawigacji satelitarnej GPS. Ta informacje miała stanowić odpowiedź na pytanie sformułowane przez Fundację we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 grudnia 2010 roku, czy w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, ABW stosuje system nawigacji satelitarnej GPS w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych.

25.01.2011

Trzy organizacje broniące praw dzieci i ofiar pedofilii: Kidprotect.pl z Polski, L'Ange bleu z Francji oraz MOGiS e.V z Niemiec, wystosowały list do posłanek i posłów z Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażają sprzeciw wobec planów blokowania stron internetowych. Piszą w nim m.in.:

Każda inicjatywa podejmowana przez rząd powinna być proporcjonalna i dostosowana do potrzeb. Jak do tej pory, nie mamy żadnych dowodów na to, że blokowanie Internetu jest skutecznym sposobem eliminowania obrazów seksualnego wykorzystywania dzieci z  Internetu.

23.01.2011

18 stycznia Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS) Peter Hustinx opublikował swoją opinię w sprawie planowanej przez Komisję Europejską reformy prywatności. O procesie reformy i innych zgłoszonych opiniach – w tym Panoptykonu – pisaliśmy już wcześniej. Na kilkudziesięciu stronach swojego wystąpienia Hustinx ocenił proponowane przez Komisję zmiany pod względem ich celowości i efektywności. Ta opinia może mieć duże znaczenie dla tego procesu, raz ze względu na doskonałą jakość i kompleksowe ujęcie tematu, dwa ze względu na niewątpliwy autorytet Petera Hustinxa.

21.01.2011

Parlament Europejski jest obecnie na decydującym etapie debaty w sprawie projektu blokowania Internetu wniesionego przez Komisję Europejską. Kierująca projektem deputowana Parlamentu Europejskiego, Roberta Angelilli, przedstawiła swój wstępny projekt tekstu dyrektywy. Inni parlamentarzyści mogli do 20 stycznia zgłaszać swoje poprawki. 3 lutego odbędzie się wstępne głosowanie, które pokaże, jakie jest nieoficjalne stanowisko Parlamentu w zasadniczych kwestiach.

20.01.2011

Szef MSWiA Jerzy Miller podpisał 10 stycznia 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uszczegóławiające przepisy zawarte w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozporządzenie określa wymagania, jakie musi spełniać monitoring na stadionach piłkarskich.

20.01.2011

13 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wystąpienie, w którym zwróciła uwagę na problemy związane z wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zwróciła w nim uwagę na to, że do biura RPO wpływają skargi na funkcjonowanie monitoringu i że napływ tych skarg wzrósł znacznie po 22 października 2009 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego z 18 czerwca 2009 r., w której znalazły się nowe przepisy dotyczące monitorowania na pomocą kamer zachowania osadzonych.

20.01.2011

W ramach cyklu „8 wykładów na nowe tysiąclecie” Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim wykład „WikiLeaks – Sezam czy puszka Pandory”.

20.01.2011

Zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług Internetowych (EuroISPA), usunięcie treści źródłowych o charakterze pornograficznym jest „jedynym” skutecznym „środkiem technicznym”, którego wprowadzenie przyniesie oczekiwany efekt. Operatorzy zwracają uwagę na to, że poprzez samo blokowanie stron, treści pornograficzne nie znikają z sieci i są dostępne dla osób, które mogą stanowić realne zagrożenie dla dzieci.

"Jeśli chcemy by dyrektywa dotycząca wykorzystywania seksualnego dzieci była jak najbardziej restrykcyjna, należy położyć nacisk na stworzenie skutecznych procedur szybkiego lokalizowania i usuwania cyberpornografii" twierdzi Malcolm Hutty, prezes EuroISPA. 

20.01.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz dokonała oceny obowiązujących przepisów dotyczących retencji danych telekomunikacyjnych. Wnioski: aktualny stan prawny jest niezgodny z Konstytucją RP oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dlatego 17 stycznia RPO zwróciła się do premiera Donalda Tuska o zajęcie stanowiska oraz podjęcie odpowiednich działań.

13.01.2011

SLD ma gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący konstytucyjność przepisów dotyczących retencji danych telekomunikacyjnych. Oficjalnie pismo zostanie zaprezentowane w przyszłym tygodniu.

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy dają służbom (a także sądom i prokuraturom) bardzo łatwy i właściwie niekontrolowany dostęp do szerokiego katalogu informacji o połączeniach telekomunikacyjnych. W październiku zeszłego roku otrzymaliśmy od Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacje, z których wynika, że w samym 2009 roku uprawione organy ponad milion razy sięgały po tego typu informacje. Stawia to nas w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o skalę inwigilacji obywateli.

Strony