INFORMACJE

03.03.2011

3 marca 2010 r. odbyły posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na których ponownie ważyły się losy dwóch planowanych systemów informacyjnych gromadzących szeroki zakres danych o obywatelach (zob. też sprawozdanie z posiedzeń obu Komisji z 24 lutego: Relacja z posiedzeń komisji sejmowych: SIM przyjęty, SIO wstrzymany)....

02.03.2011

16 lutego 2011 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) wydał opinię w sprawie używania skanerów ciała na lotniskach na terenie UE. EESC sprzeciwia się przyjęciu jakichkolwiek środków, które wprowadzałyby skanery ciała na terenie całej Unii Europejskiej i stwierdza, że komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania tzw. skanerów bezpieczeństwa nie uwzględnia trzech podstawowych czynników: konieczności, proporcjonalności i legalności.

01.03.2011

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała niedawno raport na temat widocznego trendu wśród internetowych reklamodawców na stosowanie coraz bardziej inwazyjnych narzędzi do śledzenia, które mogą stanowić naruszenie unijnych przepisów dotyczących ochrony prywatności. Raport przedstawia nowe wyzwania stojące przed użytkownikami, którzy nie mają skutecznych narzędzi prawnych do ochrony przed różnymi metodami śledzenia wykorzystywanymi przez reklamodawców w Internecie.

25.02.2011

24 lutego odbyły się posiedzenia sejmowych komisji, na których miały zostać przyjęte sprawozdania z prac podkomisji nad ustawami: o systemie informacji oświatowej oraz o systemie informacji w ochronie zdrowia (co zapowiadaliśmy w tekście: SIM i SIO: wielkie bazy danych na posiedzeniach sejmowych komisji). Choć jedynym merytorycznym tematem, jaki pojawił na tych posiedzeniach, był problem ochrony prywatności – odpowiednio uczniów i pacjentów – oraz zgodności z Konstytucją przewidzianych w projektach zasad przetwarzania danych osobowych, przebieg obu z nich był zgoła różny.

24.02.2011

Ministerstwo Kultury pracuje nad kompleksową nowelizacją prawa prasowego, a tymczasem w łonie Sejmu zrodził się projekt zmiany art. 13 dotyczącego m.in. zasad ujawniania wizerunku i danych osobowych osób podejrzanych, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, a także wizerunków i danych innych uczestników postępowania, chyba, że wyrażą na to zgodę. Decyzję o wystąpieniu z inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie podjęła dziś sejmowa Komisja Ustawodawcza, która powołała podkomisję odpowiedzialną za przygotowanie projektu nowelizacji.

23.02.2011

Europosłowie Stavros Lambrinidis i Françoise Castex podczas niedawnej sesji Parlamentu Europejskiego zwrócili się do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy to prawda, że miały miejsce tajne spotkania pomiędzy przedstawicielami przemysłu rozrywkowego a dostawcami Internetu (ISP). Spotkania te miały się odbywać w obecności i „pod auspicjami” urzędników z Dyrekcji Generalnej ds. Wewnętrznego Rynku. Ich celem miało być wypracowanie „dobrowolnego” porozumienia na temat monitorowania Internetu w celu wykrywania naruszeń praw autorskich.

22.02.2011

Pracodawcy sprawdzają, jak pracownicy wykonują obowiązki poza siedzibą firmy - do kontroli wykorzystywane są zewnętrzne firmy, systemy GPS i monitoring wideo. Według danych firmy informatycznej HDS co trzeci polski pracodawca sprawdza, w jaki sposób pracownik korzysta ze służbowych komunikatorów internetowych. Z kolei dwie na trzy firmy kontrolują jego pocztę elektroniczną. Coraz częściej jednak pracodawcy wręcz inwigilują swoich podwładnych, łamiąc przy okazji przepisy.

18.02.2011

Na wczorajszym "śniadaniu naukowym" w Akademii Leona Koźmiskiego, uczelni znanej z biznesowego zacięcia, GIODO "tłumaczył się" studiującym tam przyszłym pracodawcom, dlaczego wycofał z Senatu petycję złożoną przez swojego poprzednika o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu poszerzenie katalogu danych o pracowniku, których mogą żądać pracodawcy.

17.02.2011

rpoRzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpienie, w którym sugeruje podjęcie działań zmierzających do opracowania ustawy, która w sposób kompleksowy określałaby zasady wykorzystywania przez organy państwowe danych pochodzących z monitoringu. Jak podkreśla w swoim piśmie RPO, czynności organów ścigania polegające na wykorzystywaniu i upublicznianiu materiałów uzyskanych za pomocą monitoringu, wkraczają dalece w konstytucyjnie chronione prawa obywateli, w tym prawo do prywatności i ochrony wizerunku. Tymczasem brakuje regulacji prawnych, które w sposób szczegółowy regulowałyby tę kwestię i mogłyby stanowił podstawę do np. upubliczniania materiałów pochodzących z monitoringu.

Strony