profilowanie

07.02.2012

Projekt nowego Prawa energetycznego zakłada wprowadzenie w całej Polsce tzw. inteligentnych liczników. Mierzą one nie tylko zużycie energii, ale też to, kiedy jej używamy. To zagrożenie dla naszej prywatności. Dane zbierane przez liczniki muszą być chronione na równi z danymi osobowymi, co komentujemy w naszym stanowisku.

Ministerstwo Gospodarki skończyło właśnie konsultacje społeczne do projektu ustawy Prawo energetyczne. Jednym z elementów reformy jest wprowadzenie w całym kraju do 2020 r. tzw. inteligentnego opomiarowania. Twórcy projektu uznali, że nowe liczniki pozwolą obniżyć zużycie energii, m.in. poprzez profilowanie odbiorców. Technologia inteligentnych liczników („smart grid”) pozwala zbadać, kiedy i ile prądu zużywamy. Na podstawie takiego profilu dostawcy będą mogli przygotować dla klienta indywidualną ofertę.

22.08.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz ma wątpliwości, czy nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej dotycząca zasad powtórnego wykorzystania w sposób należyty uwzględnia ochronę prywatności obywateli. W związku z tym zwróciła się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o informację, czy w jego ocenie przygotowywane regulacje zawierają wystarczające mechanizmy gwarancyjne oraz jakie działania należy podjąć dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.

29.03.2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się krytycznie na temat nowych dowodów osobistych. Zaniepokojenie GIODO wywołało to, że technologia, w której mają być wykonane nowe dowody, umożliwi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji gromadzenie danych o lokalizacji obywateli posługujących się tym dokumentem do składania podpisu elektronicznego.

22.03.2011

21 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja pt. Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym. Głos zabrali zarówno przedstawiciele doktryny, jak i reprezentanci przedsiębiorców, który przedstawili praktyczne spojrzenie na problematykę ochrony prywatności w stosunkach gospodarczych. 

Specyfika ochrony danych osobowych w ujęciu rynkowym wyraża się przede wszystkim w tym, że są one dziś przedmiotem obrotu gospodarczego. Bazy danych klientów mają wymierną wartość materialną, a przedsiębiorcy często zaliczają je do ważniejszych aktywów prowadzonej działalności.

18.12.2010

23 listopada 2010 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął nową rekomendację w sprawie tworzenia profili i ochrony danych, określającą pewne - uzgodnione na forum międzynarodowym - minimalne standardy ochrony prywatności.

„Profilowanie” można określić jako technikę automatycznego przetwarzanie danych, polegającą na przypisywaniu danej osobie pewnego zestawu cech charakteryzujących pewną kategorię osób. Powstałe w ten sposób profile służą analizie i przewidywaniu preferencji, zachowań i postaw danej osoby oraz stanowią podstawę do podejmowania wobec niej określonych decyzji.

Strony