WSPIERAJĄ NAS

Serce

Osoby prywatne

Działania Fundacji Panoptykon wspierają osoby prywatne, wpłacając darowizny na konto Fundacji oraz przekazując 1% swojego podatku. Zostając Darczyńcą Panoptykonu, wspierasz walkę o nasze wspólne prawa i wolności. Dajesz nam też dodatkowy zastrzyk energii, że to, co robimy, jest ważne. Wszystkim Darczyńcom Panoptykonu serdecznie dziękujemy!

Logo OSF

Open Society Foundations

Open Society Foundations wspiera nasze działania realizowane w ramach wieloletnich grantów (2011-13, 2014-15, 2016-17 i 2018-19, 2020-21, 2022-23).

W 2018 r. OSF przekazał nam również grant na kampanię o prawach konsumentów w związku z nowymi przepisami regulującymi ochronę danych w Unii Europejskiej, realizowaną wspólnie z biurem europejskiej koalicji European Digital Rights i holenderską Bits of Freedom. OSF sfinansował również realizację projektu „Sieć Panoptykon” (2010-11, raport „Internet a prawa podstawowe”) oraz projektu badawczy dotyczący profilowania pomocy dla osób bezrobotnych przez urzędy pracy (czerwiec-wrzesień 2015; wraz z Ford Foundation i Media Democracy Fund).

OSF został założony w 1979 r. w celu wspomagania transformacji demokratycznej państw byłego bloku komunistycznego. Wspiera m.in. działania na rzecz praw człowieka, przejrzystości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Logo Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust wspiera nasze działania statutowe grantami instytucjonalnym (czerwiec 2017 – maj 2018, czerwiec 2018 – maj 2021, czerwiec 2021 – maj 2024).

Sigrid Rausing Trust jest brytyjską instytucją grantodawczą założoną w 1995 r. przez Sigrid Rausing, by wspierać działania na rzecz praw człowieka na całym świecie. Od chwili powstania Trust przekazał ok. 273 milionów funtów na działalność organizacji broniących praw człowieka w różnych krajach i zajmujących się obszarami od praw obywatelskich i politycznych, przez przejrzystość, odpowiedzialność, ksenofobię, nietolerancję, po prawa kobiet i osób LGBTI.

Logo HBF

Digital Freedom Fund

Digital Freedom Fund (DFF) wspiera strategiczne spory sądowe w obszarze praw cyfrowych w Europie. DFF zapewnia wsparcie finansowe i działa na rzecz współpracy pomiędzy aktywistami, którzy zajmują się ochroną praw cyfrowych, dążąc do skutecznego zagwarantowania praw człowieka w sieci.

DFF przyznał Panoptykonowi wsparcie finansowe na prowadzenie sprawy SIN versus Facebook.

Logo CIVITATES

Civitates

Dzięki grantowi z Funduszu Civitates zrealizowaliśmy projekt badawczy „Kto (naprawdę) cię namierzył” poświęcony mikrotargetowaniu politycznemu na Facebooku(kwiecień 2019 – maj 2020), wspólnie z Fundacją ePaństwo i firmą badawczą SmartNet Research&Solutions. W 2021 r. ze środków Civitates kontynuujemy nasze badania, koncentrując się na tym, działają algorytmy odpowiedzialne za optymalizację treści w mediach społecznościowych.

Civitates jest inicjatywą 16 organizacji grantodawczych, której misją jest wzmacnianie demokracji i solidarności w Europie. Civitates wspiera organizacje społeczne działające na rzecz otwartej demokracji, która służy wszystkim.

Logo European AI Fund

European AI Fund

Grant z European AI Fund pomaga nam rozwijać naszą wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, badać różne jej zastosowania i weryfikować nasze hipotezy dotyczące wyjaśnialności.

European AI Fund jest inicjatywą filantropijna stworzoną, by kształtować kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Jego długofalową wizją jest promowanie ekosystemu europejskiego interesu publicznego i organizacji społecznych zajmujących się rzecznictwem i technologią. Fundusz kieruje się zasadą różnorodności i pluralizmu celów, tak by reprezentowane było całe społeczeństwo.

Logo EDRi

European Digital Rights

Dotacja od belgijskiej organizacji EDRi pomaga nam realizować działania rzecznicze związane z regulacją prawną platform internetowych oraz regulacją sztucznej inteligencji.

Sieć EDRi to prężna i dynamiczna grupa organizacji społecznych, ekspertów i naukowców pracujących na rzecz obrony i promocji praw cyfrowych na całym kontynencie. Od prawie dwóch dekad EDRi stanowi trzon ruchu praw cyfrowych w Europie.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG realizujemy projekt „Wszystko pod kontrolą”, odpowiadający na problem szerokich uprawnień służb zajmujących się w Polsce bezpieczeństwem, nad którymi nie ma realnej kontroli.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Logo Avast

Fundacja Avast

Fundacja Avast (Stichting Avast, Avast Foundation) z siedzibą w Holandii przekazała nam grant na działalność statutową w 2022 r. w wysokości 10 tys. USD.

Logo Samsung

Samsung Electronics Polska

Firma Samsung wspiera nasze działania edukacyjne w obszarze sztucznej inteligencji. W poprzednich latach(2015, 2018) wspierała też rozwój Cyfrowej Wyprawki.

 

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy wspiera nasze działania w związku z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych przez Pocztę Polską oraz w innych projektach związanych z RODO.

Lubasz i Wspólnicy to wywodząca się z Łodzi kancelaria, specjalizująca się w ochronie danych osobowych, prawie e-commerce, prawie IT, a także prawie gospodarczym, prawie nieruchomości i compliance. Kancelaria była wielokrotnie wyróżniana w rankingach kancelarii w temacie ochrony prywatności i danych osobowych.

W ubiegłych latach nasze działania wspierali również:

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego wspierała nasz rozwój instytucjonalny (2016-17, 2018-19). W latach 2016-19 wspierała również realizację projektu „BINGO, czyli bezpieczna organizacja pozarządowa”, mającego na celu wsparcie organizacji społecznych w kontekście zagrożeń cyfrowych i fizycznych. Finansowała też działania strażnicze realizowane w ramach projektów „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2011-14) oraz „Monitoring prawa” (2010-11, raport „Nadzór 2011. Próba podsumowania”).

Fundacja im. Stefana Batorego została założona w 1988 r. Jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusze EOG

Fundusze EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” wsparły realizację projektu strażniczego „Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych” (2014-16). Projekt ten służył sprawowaniu kontroli obywatelskiej w obszarze nabywania i wykorzystywania narzędzi nadzoru przez instytucje publiczne. Objął on działania monitoringowo-badawcze, informacyjne i promocyjne oraz rzecznicze.

Dzięki finansowaniu z Funduszy EOG zrealizowaliśmy również projekt strażniczy „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa 2” (2014-15), który obejmował szereg działań monitoringowych i badawczych, rzeczniczych i interwencyjnych oraz informacyjnych i odpowiadał na problem braku dostatecznych gwarancji ochrony praw człowieka w sferze nowych technologii nadzoru.

W 2016 r. EOG finansował realizację projektu „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?”. Projekt realizowaliśmy w koalicji ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw Publicznych i Polskim Forum Migracyjnym.

Program „Obywatele dla Demokracji” jest prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego (w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży). Służy wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększaniu udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program jest finansowany z Funduszy EOG (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego), które zostały uruchomione przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein jako forma wsparcia 15 państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej.

Logo CEE Trust

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe wspierał realizację projektu nastawionego na rozwój organizacyjny (2015-16). We wcześniejszych latach sfinansowało dwa tego typu projekty (2012-14). W ich ramach powstały m.in. pierwsze Panoptykonowe animacje.

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki sfinansowała projekt badawczy na temat nadzoru w miejscu pracy realizowany w latach 2018-19 w partnerstwie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina i Uniwersytetem Warszawskim.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera naukę oraz porozumienia między narodami, finansując m.in. innowacyjne projekty współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec.

Fundusz Obywatelski

Fundusz Obywatelski w 2020 r. wspierał nasze działania w związku z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych przez Pocztę Polską.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. Fundusz wspiera oddolne działania na rzecz ochrony praw i wolności, pokoju społecznego i tworzenia dialogu w Polsce

Logo Renewable Freedom Foundation

Renewable Freedom Foundation

Renewable Freedom Foundation przekazała nam w 2017 r. 3 małe granty na planowanie działań edukacyjnych wokół RODO, realizację projektu Facebook Algorithmic Factory oraz kampanii Why Are You Tracking Me, uświadamiającej zagrożenia związane ze śledzeniem w sieci. W 2018 r. przekazała nam również grant instytucjonalny.

Renewable Freedom Foundation stawia sobie jako cel ochronę wolności obywatelskich, szczególnie w środowisku cyfrowym.

Mozilla Foundation

Mozilla wspierała pracę Karoliny Iwańskiej, prawniczki i analityczki Panoptykonu, w ramach Mozilla EU Tech Policy Fellowship (2019-20).

Logo HBF

Fundacja im. Heinricha Boella

W 2018 r. Fundacja im. Heinricha Boella dofinansowała cykl szkoleń dla dziennikarzy na temat przeciwdziałania dezinformacji, a w 2019 r. Akademię Cyfrowej Wyprawki. Fundacja im. Heinricha Boella współfinansowała także nasze działania badawcze i edukacyjne realizowane ramach projektu „Cyfrowy nadzór – cyfrowe prawa” (2013).

Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją zielonej polityki działającą w 60 krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ponadkulturowego porozumienia i edukacji. Jej patron, pisarz i laureat nagrody Nobla Heinrich Böll, uosabia wartości, które reprezentuje HBF: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję i otwartość w debatach.

Google Poland Sp. z o.o.

Firma Google wspierała działania edukacyjne Panoptykonu kierowane do dziennikarzy. W 2018 r. dofinansowała cykl szkoleń i powstanie raportu na temat wyborczej dezinformacji. W latach 2016-17 – warsztaty na temat bezpiecznego zarządzania informacją w pracy dziennikarskiej.

Firma Google wsparła również przygotowanie i publikację raportu „Dostęp państwa do danych użytkowników usług internetowych. Siedem problemów i kilka hipotez” (2013-14).

Kantar Millward Brown

W latach 2011-13 firma badawcza Kantar Millward Brown nieodpłatnie przeprowadziła dla nas serię badań społecznych dotyczących społecznego stosunku do ochrony prywatności i różnych praktyk nadzoru (najważniejsze wnioski dotyczące społecznych aspektów działania kamer monitoringu zostały przedstawione w raporcie „Monitoring wizyjny w życiu społecznym”). W 2018 r. umożliwiła nam zbadanie opinii szerszej grupy Polaków, pomagając w ten sposób w przygotowaniu strategii komunikacyjnej.

Brand24 S.A.

Brand24 wspierał Panoptykon., udostępniając bezpłatnie swoje narzędzie do monitoringu Internetu i mediów społecznościowych. Brand 24 pozwala na poznanie i zrozumienie opinii Internautów na temat wskazanych firm, marek czy produktów. Firma jest liderem w swojej branży w Polsce, ale z jej usług mogą korzystać także klienci z Ameryki i Azji. Jest laureatem konkursu na najlepszą aplikację webową The Next Web Startup Awards oraz konkursu na najlepszą aplikację mobilną dla firm Mobile Trends Awards.

Logo SSW Pragmatic Solutions

SSW Pragmatic Solutions

Kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions udzielała nam pro bono pomocy prawnej i doradza w zakresie związanym ze sprawami wewnętrznymi organizacji.

Logo MAiC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wsparło stworzenie serii materiałów edukacyjnych (w tym gry „Trzęsienie danych”) i realizację innych działań na tym polu w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych” (2013) i „Cyfrowa Wyprawka dla dorosłych 2” (2014).

Logo MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierało rozwój Akademii Praw Cyfrowych (2014-15). MKiDN wspierało również realizację działań edukacyjnych w ramach projektów „Cyfrowa Wyprawka w pokoju nauczycielskim i bibliotece” (czerwiec-grudzień 2015) oraz „Świadomie i bezpiecznie w świecie mediów i informacji” (2013, portal Cyfrowa Wyprawka).

Internet Policy Observatory

Internet Policy Observatory (IPO) wsparło w latach 2017-18 badanie przez Panoptykon zagadnienia działania botów na polskim Twitterze.

IPO to projekt prowadzony przez Annenberg School for Communication przy University of Pennsylvania. Program ma za zadanie wspierać rozwój badaczy i obrońców wolnego Internetu w regionach, gdzie jest ona zagrożona oraz pomagać w prowadzeniu innowacyjnych badań i opracowywaniu raportów na temat polityk związanych z Internetem. IPO wspiera współpracę między badaczami a aktywistami.

Logo ZIPSEE

ZIPSEE „Cyfrowa Polska”

W 2017 r. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” przekazał Fundacji Panoptykon środki na realizację działań pod szyldem DANE | DEMOKRACJA.

Logo Velux/FDN

The Velux Foundations / Fundacja Dzieci Niczyje

The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” wsparła działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli realizowane pod szyldem „Cyfrowa Wyprawka” (2013-2014). Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wydawnictwo Wolters Kluwer w latach 2012-18 udostępniało Fundacji Panoptykon bezpłatną licencję do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX.

Logo GRK Legal

Kancelaria GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy

Kancelaria GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy była partnerem merytorycznym akcji „Powiedz „nie!” wścibskim parkometrom”.